ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ สำนักศึกษาทั่วไป
1. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ
2. การพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
3. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป
5. การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน