เป้าประสงค์

เป้าประสงค์สำนักศึกษาทั่วไป
1. มีการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมการสร้างบัณฑิตให้เป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน
2. พัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรสำนัก
ศึกษาทั่วไปให้มีสมรรถนะตามสายงานอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักศึกษาทั่วไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ