คณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป) ประธานกรรมการโดยตำแหน่ง
2 รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปฝ่ายบริหาร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์) กรรมการโดยตำแหน่ง
3 รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ (อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม) กรรมการโดยตำแหน่ง
4 รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาภาษาต่างประเทศ (อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์) กรรมการโดยตำแหน่ง
5 ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6 อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล (ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8 นางพรพิมล มโนชัย (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น) กรรมการที่เลือกจาก
ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
10 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข) กรรมการที่เลือกจาก
ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
11 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล) กรรมการที่เลือกจาก
ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
12 รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปฝ่ายวิชาการ
(อาจารย์ ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง) กรรมการและเลขานุการ
13 นางพัชรนันญ ศรีแก่นจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
14 นางสาวอรทัย มัครมย์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ