นโยบายการบริหารงาน

นโยบายการบริหารงานสำนักศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2561-2565)
1. ปรับบทบาทสำนักศึกษาทั่วไป สู่การเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปอย่างเหมาะสม
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิต สังคมและประเทศชาติอยู่เสมอ
3. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ
4. เป็นองค์กรนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ เน้น IT เพื่อการบริหารจัดการ One stop service ระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั่วไปมีประสิทธิภาพ สะท้อนพันธกิจและการบริหารความเสี่ยง
5. เน้นวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับคณะ และหน่วยงานภายนอก
6. เน้นพัฒนาคุณภาพการจัดการสอน การวัดผล การประเมินผลสำหรับคนรุ่นใหม่ Generation Z
7. มีการสานต่อศูนย์ทดสอบออนไลน์และคลังข้อสอบ พร้อมทั้งขยาย สู่ English Exam &
Exit Exam
8. มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม ความโปร่งใส
และตรวจสอบได้เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม