ความเป็นมา

ความเป็นมาสำนักศึกษาทั่วไป
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ได้ให้ความเห็นชอบให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ คือ โครงการจัดตั้งสำนักศึกษาทั่วไป ซึ่งให้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
4 ปี (พ.ศ. 2550– 2553) ต่อมาตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 มีมติให้จัดตั้งสำนักศึกษาทั่วไป และสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหาร และการดำเนินงานสำนักศึกษาทั่วไป พ.ศ.2552 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 โดยนายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามข้อบังคับฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงานดังนี้
1. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน และจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัยตลอดจนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ให้ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ทั้งในและต่างประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการวิชาศึกษาทั่วไปกับสถานบันอุดมศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ
4. เพื่อเผยแพร่วิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาศึกษาทั่วไป
ที่ตั้ง
สำนักศึกษาทั่วไป ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์
043-754333 ต่อ 2069,2071 กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์
043-754333 ต่อ 2017,2113 กลุ่มงานสารสนเทศ
043-754333 ต่อ 2097,2105 กลุ่มงานวิชาการและประเมินผล
043-754571 สำนักงานเลขานุการ
เว็บไซต์ http://www.genedu.msu.ac.th