จำลองระบบสอบให้กับนิสิตได้ทำการทดสอบผ่านระบบสอบออนไลน์

เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบสอบออนไลน์
E-Testing Center จึงได้จำลองระบบสอบให้กับนิสิตได้ทำการทดสอบผ่านระบบสอบออนไลน์
โดยนิสิตสามารถสืบค้น ตาราง ทดสอบระบบ สอบออนไลน์ (E-Testing)

ได้ที่ http://genedu.msu.ac.th/search
ซึ่งสำนักศึกษาทั่วไป จะได้ทำการเปิดทดสอบระบบ
ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563

Check Also

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งรายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งรายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *