คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค 1/2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค 1/2562

Download File


About Mr.Panupol pasangkeenee

Check Also

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) Download เอกสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *