Home / ข่าวพัสดุ / ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ออกแบบปรับปรุงโครงสร้างอาคารฯ

About นางสาวสุภารัตน์ ใจบุญ

Check Also

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างฯ

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

webmaster : krissada.sak@msu.ac.th