“มหกรรมธุรกิจพอเพียง” รายวิชา 0032005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นิสิตและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมงาน “มหกรรมธุรกิจพอเพียง” รายวิชา 0032005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 – 19.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในงานท่านจะชิม ช้อป ใช้ และชมผลงานนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียในรายวิชา รายวิชา 0032005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

About นายมานะ ภูพันนา

Check Also

ประกาศตารางสอบ english exit exam ประจำปี 2563

Download File เพื่อดูรายชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *