โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิต Friend Advisors

 

 

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม  – 1 กันยายน 2562  สำนักศึกษาทั่วไป จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิต Friend Advisors  ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช (สถานีปฏิบัติการนาดูน) อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม

 

โดย อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาภาษาต่างประเทศ กล่าวว่า

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และได้มอบหมายให้สำนักศึกษาทั่วไปดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นิสิตได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสื่อสาร  เพื่อให้นิสิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ซึ่งในปีการศึกษา 2560 – 2561 ที่ผ่านมา สำนักศึกษาทั่วไปได้ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิต และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจทำให้นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังบกฤษ

รวมไปถึงการจัดกิจกรรมช่วยเหลือและให้คำปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Friend Advisors โดยมีนิสิต

มาประจำในห้องที่จัดไว้คอยเป็นที่ให้คำปรึกษาด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนิสิตที่เข้ามาปรึกษา และเป็นผู้นำ

ทำกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งกิจกรรมภายในที่สำนักศึกษาทั่วไปจัด และภายนอกโดยการให้ความช่วยเหลือคณะ/หน่วยงานอื่นที่ต้องการแนวทางหรือวิทยากรผู้นำกิจกรรมในการส่งเสริมภาษาอังกฤษ โดยนิสิต Friend Advisors เหล่านี้ได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และในปีการศึกษา 2562 นั้น

สำนักศึกษาทั่วไปได้มีนิสิตที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักศึกษาทั่วไปและสนใจที่จะมาเป็นนิสิตผู้นำทำกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ/นิสิต Friend Advisors  มาสมัครเข้าร่วมดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา 2562

ดังนั้นนิสิตผู้นำทำกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ/นิสิต Friend Advisors จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน รับทราบแนวทางการทำงาน เรียนรู้การปฏิบัติหน้าที่และตระหนักถึงการทำงานเป็นนิสิตผู้นำกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ/นิสิต Friend Advisors กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองส่งผลให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  นอกจากจะได้ฝึกฝนการใช้ทักษะภาษาอังกฤษที่ถูกต้องแล้ว นิสิตจะได้ฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะความเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงความเสียสละและความมีน้ำใจ  ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข  อีกทั้งข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการ Train the Trainer เมื่อวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2561 นั้น มีการเสนอให้มีการอบรมเพิ่มเติมให้กับนิสิตที่เป็นผู้นำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นิสิตได้เห็นความสำคัญและความเป็นไปได้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิต  อีกทั้ง นิสิต Friend Advisors จำนวนหนึ่งกำลังจะสำเร็จการศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการรับสมัครนิสิตเข้ามาเพื่อสานต่อกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความต่อเนื่องและสรรสร้างประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม    สำนักศึกษาทั่วไปจึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิต Friend Advisors เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต Friend Advisors และแนะนำแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของสำนักศึกษาทั่วไป  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรจำนวน   3  คน  นิสิต Friend Advisors จำนวน  35  คน รวมทั้งหมด  38  คน

 

ภาพ/ข่าว : มานะ  ภูพันนา

About นายมานะ ภูพันนา

Check Also

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *