ประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ครั้งที่ 1/2562

ประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุม RN 1-105 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ครั้งที่ 1/2562 เพื่อชี้แจงนโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้านนิสิต การจัดการเรียนการสอน 4 ปี ข้างหน้าและ 30 หน่วยกิจของรายวิชาศึกษาทั่วไปต้องปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงที่มุ้งเน้นการปฏิบัติและใช้งานได้จริง นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

About admin

Check Also

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *