โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปกล่าวว่า ตามที่สำนักศึกษาทั่วไปได้จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
ในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 17 และ 18 มิถุนายน 2562 ซึ่งการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3
ซึ่งประเมินผลการพัฒนาผลการเรียนรู้ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรมจริยธรรม
2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้รายละเอียดของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ระบุให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
ซึ่งสำนักศึกษาทั่วไปก็มีความมุ่งหวังที่จะทวนสอบฯ ให้ครบทุกรายวิชา และสามารถดำเนินการได้ตามที่มุ่งหวังมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2561 นี้ มีรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนจำนวนทั้งสิ้น 33 รายวิชา จากจำนวนรายวิชาทั้งหมด
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) จำนวน 37 รายวิชา
นอกจากนี้ การดำเนินโครงการทวนสอบฯ ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน พร้อมทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานวัดและประเมินผลการศึกษาเพื่อนำมาสู่การพัฒนาการสอนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
และการจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561
ครั้งนี้สำนักศึกษาทั่วไปได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธูปทอง กว้างสวาสดิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย จิรตนันท์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร กุมพล เป็นคณะกรรมการในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป ในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

About admin

Check Also

ประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ครั้งที่ 1/2562

ประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 -12.00 น. ณ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *