ประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องเรียนรวม

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้อง RN1-105 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องเรียนรวม เพื่อสรุปผลการดำเนิน และร่วมกันกำหนดแผนงานในการจัดการการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
มากยิ่งขึ้น โดยมีว่าที่ร้อยตรี กฤษฎา ศักดิ์คำดวง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

About admin

Check Also

ประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ครั้งที่ 1/2562

ประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 -12.00 น. ณ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *