รายงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

รายงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561About Mr.Panupol pasangkeenee

Check Also

จำลองระบบสอบให้กับนิสิตได้ทำการทดสอบผ่านระบบสอบออนไลน์

เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบสอบออนไลน์ E-Testing Center จึงได้จำลองระบบสอบให้กับนิสิตได้ทำการทดสอบผ่านระบบสอบออนไลน์ โดยนิสิตสามารถสืบค้น ตาราง ทดสอบระบบ สอบออนไลน์ (E-Testing) ได้ที่ http://genedu.msu.ac.th/search ซึ่งสำนักศึกษาทั่วไป จะได้ทำการเปิดทดสอบระบบ ในวันอังคารที่ 24 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *