ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2562


Download ไฟล์เอกสาร

About นางสาวรัตนา บุตรดี

Check Also

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพิ่มเติม Download เอกสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *