ข่าวกิจกรรม

ขอเรียนเชิญ นิสิตและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมงาน มหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

ขอเรียนเชิญ นิสิตและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมงาน มหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน (0035001) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 13 พฤศจิการยน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชมผลงานนิสิตและผลการเรียนรู้การบริการวิชาการสู่ชุมชน (นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน) และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าชุมชน

Read More »

“มหกรรมธุรกิจพอเพียง” รายวิชา 0032005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นิสิตและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมงาน “มหกรรมธุรกิจพอเพียง” รายวิชา 0032005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 – 19.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในงานท่านจะชิม ช้อป ใช้ และชมผลงานนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียในรายวิชา รายวิชา 0032005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิต Friend Advisors

    ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม  – 1 กันยายน 2562  สำนักศึกษาทั่วไป จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิต Friend Advisors  ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช (สถานีปฏิบัติการนาดูน) อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม   โดย อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาภาษาต่างประเทศ กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และได้มอบหมายให้สำนักศึกษาทั่วไปดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นิสิตได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสื่อสาร  เพื่อให้นิสิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งในปีการศึกษา 2560 – 2561 ที่ผ่านมา สำนักศึกษาทั่วไปได้ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิต และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจทำให้นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังบกฤษ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมช่วยเหลือและให้คำปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Friend Advisors โดยมีนิสิต มาประจำในห้องที่จัดไว้คอยเป็นที่ให้คำปรึกษาด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนิสิตที่เข้ามาปรึกษา และเป็นผู้นำ ทำกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งกิจกรรมภายในที่สำนักศึกษาทั่วไปจัด และภายนอกโดยการให้ความช่วยเหลือคณะ/หน่วยงานอื่นที่ต้องการแนวทางหรือวิทยากรผู้นำกิจกรรมในการส่งเสริมภาษาอังกฤษ โดยนิสิต Friend Advisors เหล่านี้ได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และในปีการศึกษา 2562 …

Read More »

ประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ครั้งที่ 1/2562

ประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุม RN 1-105 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ครั้งที่ 1/2562 เพื่อชี้แจงนโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้านนิสิต การจัดการเรียนการสอน 4 ปี ข้างหน้าและ 30 หน่วยกิจของรายวิชาศึกษาทั่วไปต้องปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงที่มุ้งเน้นการปฏิบัติและใช้งานได้จริง นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ภาพ/ข่าว : …

Read More »

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปกล่าวว่า ตามที่สำนักศึกษาทั่วไปได้จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 17 และ 18 มิถุนายน 2562 ซึ่งการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 ซึ่งประเมินผลการพัฒนาผลการเรียนรู้ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ …

Read More »

ประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องเรียนรวม

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้อง RN1-105 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องเรียนรวม เพื่อสรุปผลการดำเนิน และร่วมกันกำหนดแผนงานในการจัดการการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ มากยิ่งขึ้น โดยมีว่าที่ร้อยตรี กฤษฎา ศักดิ์คำดวง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Read More »

สำนักศึกษาทั่วไปจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนแบบเอาผลลัพธ์เป็นฐาน (หลักสูตร ง.) หัวข้อ“การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงจากภายใน (Transformative Learning)”

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 18.00 น. ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไปจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนแบบเอาผลลัพธ์เป็นฐาน (หลักสูตร ง.) หัวข้อ“การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงจากภายใน (Transformative Learning)” ขึ้นโดย อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม ร้องผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวว่าตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มอบหมายให้สำนักศึกษาทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้สร้างหลักสูตรพนักงานสายวิชาการ เพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยได้จัดอบรมแล้วในปี พ.ศ.2560 ในหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์ด้านเรียนการสอน นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 : “การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ได้เชิญอาจารย์ณัฐฬส วังวิญญู เป็นวิทยากรกระบวนกรการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) เพื่อพัฒนาด้านการประเมินผลการศึกษาเชิงพัฒนา เพื่อส่งเสริมจิตวิญญาณของความเป็นครูผู้สอน และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งหลังจากจัดโครงการพบว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ และอาจารย์ผู้สอนได้สะท้อนความรู้สึกหลังได้รับการอบรมว่าการอบรมดีมาก …

Read More »