นายมานะ ภูพันนา

“มหกรรมธุรกิจพอเพียง” รายวิชา 0032005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นิสิตและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมงาน “มหกรรมธุรกิจพอเพียง” รายวิชา 0032005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 – 19.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในงานท่านจะชิม ช้อป ใช้ และชมผลงานนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียในรายวิชา รายวิชา 0032005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิต Friend Advisors

    ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม  – 1 กันยายน 2562  สำนักศึกษาทั่วไป จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิต Friend Advisors  ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช (สถานีปฏิบัติการนาดูน) อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม   โดย อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาภาษาต่างประเทศ กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และได้มอบหมายให้สำนักศึกษาทั่วไปดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นิสิตได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสื่อสาร  เพื่อให้นิสิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งในปีการศึกษา 2560 – 2561 ที่ผ่านมา สำนักศึกษาทั่วไปได้ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิต และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจทำให้นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังบกฤษ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมช่วยเหลือและให้คำปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Friend Advisors โดยมีนิสิต มาประจำในห้องที่จัดไว้คอยเป็นที่ให้คำปรึกษาด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนิสิตที่เข้ามาปรึกษา และเป็นผู้นำ ทำกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งกิจกรรมภายในที่สำนักศึกษาทั่วไปจัด และภายนอกโดยการให้ความช่วยเหลือคณะ/หน่วยงานอื่นที่ต้องการแนวทางหรือวิทยากรผู้นำกิจกรรมในการส่งเสริมภาษาอังกฤษ โดยนิสิต Friend Advisors เหล่านี้ได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และในปีการศึกษา 2562 …

Read More »

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น”

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” ประกอบด้วย ขั้นตอนการยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น 1)  บุคลากรยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยจัดทำแบบคำขอรับการแต่งตั้งตามตำแหน่งที่ครองอยู่ 2)  หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานวิชาการ ประกอบด้วย คู่มือการปฏิบัติงาน จำนวน 2 เล่ม  พร้อมหลักฐานการขอเผยแพร่คู่มือ และผลงานวิจัยในสัดส่วน 100% อย่างน้อย 1 เรื่อง พร้อมหลักฐานการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (ถ้ามี) 3)  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน (หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการ) 4)  คณะกรรมการประเมินค่างาน 5)  แจ้งผลการประเมิน (หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการแจ้งผลแก้ผู้ขอ) 6)  ส่งเอกสารและผลงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และการผลิตผลงานวิจัย 2.1  การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด 1) ส่วนต้น (3-ปก คำนำ สารบัญ)  มีองค์ประกอบดังนี้ ปกนอก-ปกใน  คำนำ  สารบัญ  บัญชีตาราง และบัญชีภาพประกอบ 2) ส่วนเนื้อหา (5-บทที่ …

Read More »