admin

ขอเรียนเชิญ นิสิตและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมงาน มหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

ขอเรียนเชิญ นิสิตและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมงาน มหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน (0035001) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 13 พฤศจิการยน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชมผลงานนิสิตและผลการเรียนรู้การบริการวิชาการสู่ชุมชน (นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน) และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าชุมชน

Read More »

ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2562

ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2562 Download เอกสาร

Read More »

เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ “คิด – ทำนอกกรอบสู่ความมั่งคั่ง” โดย คุณวิชัย ทองแตง

เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “คิด – ทำนอกกรอบสู่ความมั่งคั่ง” โดย คุณวิชัย ทองแตง นักธุรกิจและนักลงทุนระดับแนวหน้าของประเทศ วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนได้ที่เว็ปไซต์ http://genedu.msu.ac.th/register คลิกเพื่อลงทะเบียน

Read More »

โครงการส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มาร์ติน วีลเลอร์ ฝรั่งหัวใจไทย กับข้อคิดดี ๆ ในการใช้ชีวิต”

ขอเชิญ นิสิต อาจารย์ บุคคลที่สนในเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มาร์ติน วีลเลอร์ ฝรั่งหัวใจไทย กับข้อคิดดีๆ ในการใช้ชีวิต” โดย คุณมาร์ติน วีลเลอร์ ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกร นักแสดง และนักสร้างแรงบันดาลใจ ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (PH-504) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโดย สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ โทร 0-43754-571, หรือ 043754333 เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2113 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ Link ด้านล่าง http://genedu.msu.ac.th/register

Read More »

ประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ครั้งที่ 1/2562

ประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุม RN 1-105 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ครั้งที่ 1/2562 เพื่อชี้แจงนโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้านนิสิต การจัดการเรียนการสอน 4 ปี ข้างหน้าและ 30 หน่วยกิจของรายวิชาศึกษาทั่วไปต้องปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงที่มุ้งเน้นการปฏิบัติและใช้งานได้จริง นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ภาพ/ข่าว : …

Read More »

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปกล่าวว่า ตามที่สำนักศึกษาทั่วไปได้จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 17 และ 18 มิถุนายน 2562 ซึ่งการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 ซึ่งประเมินผลการพัฒนาผลการเรียนรู้ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ …

Read More »

ประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องเรียนรวม

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้อง RN1-105 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องเรียนรวม เพื่อสรุปผลการดำเนิน และร่วมกันกำหนดแผนงานในการจัดการการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ มากยิ่งขึ้น โดยมีว่าที่ร้อยตรี กฤษฎา ศักดิ์คำดวง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Read More »

สำนักศึกษาทั่วไปจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนแบบเอาผลลัพธ์เป็นฐาน (หลักสูตร ง.) หัวข้อ“การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงจากภายใน (Transformative Learning)”

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 18.00 น. ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไปจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนแบบเอาผลลัพธ์เป็นฐาน (หลักสูตร ง.) หัวข้อ“การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงจากภายใน (Transformative Learning)” ขึ้นโดย อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม ร้องผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวว่าตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มอบหมายให้สำนักศึกษาทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้สร้างหลักสูตรพนักงานสายวิชาการ เพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยได้จัดอบรมแล้วในปี พ.ศ.2560 ในหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์ด้านเรียนการสอน นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 : “การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ได้เชิญอาจารย์ณัฐฬส วังวิญญู เป็นวิทยากรกระบวนกรการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) เพื่อพัฒนาด้านการประเมินผลการศึกษาเชิงพัฒนา เพื่อส่งเสริมจิตวิญญาณของความเป็นครูผู้สอน และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งหลังจากจัดโครงการพบว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ และอาจารย์ผู้สอนได้สะท้อนความรู้สึกหลังได้รับการอบรมว่าการอบรมดีมาก …

Read More »