สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
*** ถ่ายทอดสดบรรยายพิเศษ "แต่ละก้าวย่างสู่เส้นทางผู้นำสังคม" วันที่ 24 เมษายน 2559 ทาง GE Channel ***

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมข่าวทั้งหมด

ระบบสารสนเทศ

 ระบบสารสนเทศสำนักศึกษาทั่วไป
ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
+ จองห้องเรียนรวมออนไลน์ + จองห้องเรียนรวมออนไลน์ + จองห้องเรียนรวมออนไลน์
+ ศูนย์การเรียนรู้ภาษา + ศูนย์การเรียนรู้ภาษา + ศูนย์การเรียนรู้ภาษา
+ แจ้งซ่อมออนไลน์ + แจ้งซ่อมออนไลน์ + แจ้งซ่อมออนไลน์
+ ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ E-Testing + จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป + ฐานข้อมูลห้องเรียนรวม
+ ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ English exit-exam + เอกสารประกอบการสอน + จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป
+ จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป + E-Learning + ระบบเบิกจ่ายพัสดุออนไลน์
+ เอกสารประกอบการสอน + ทำเนียบอาจารย์ผู้สอน + ระบบแผนและงบประมาณ
+ เทียบโอนผลการศึกษา + สมัครสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป + ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
+ E-Learning + ระบบตรวจสอบสถาานะการเบิกค่าสอน + ตารางการใช้ห้องประชุม
+ Download แบบฟอร์ม   + ระบบบริหารงานออนไลน์
+ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)   + สืบค้นเลขที่นั่งสอบนิสิต
    + ระบบสอบย้อนหลัง
    + ประกาศนิสิตลืมบัตรประจำตัว
    + ระบบพิมพ์ซองข้อสอบ
    + แบบรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (Timesheet)
    + ระบบบริหารงานโรงพิมพ์ออนไลน์

วิดีโอ

                 

เอกสารเผยแพร่


สูจิบัตร     KM     Manual

กิจกรรมสำนักศึกษาทั่วไป

[ Thai / English ]