รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป


Please select language
Thai / English

Untitled Document
   บุคลากร
     บุคลากรฝ่ายบริหาร
     บุคลากรกลุ่มงานบริหารฯ
     บุคลากรกลุ่มงานวิชาการ
     บุคลากรกลุ่มงานสารสนเทศ
   กรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป
   เกี่ยวกับสำนักศึกษาทั่วไป
   ประมวลภาพกิจกรรม
   รายงานการประชุมกรรมการประจำฯ
   รวมข้อมูลข่าวสำนักศึกษาทั่วไป
   ถ่ายทอดนโยบายฯ 2557-2561
   หลักสูตรศึกษาทั่วไป
     คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป 2558
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2554
   *ประวัติความเป็นมา
   *วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   *โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่
   *ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   *ข้อมูลการบริการของหน่วยงาน
   *ยุทศาสตร์
   *แผนปฏิบัติราชการ
   *คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ
   *ข้อมูลการติดต่อ
 
Untitled Document
   งานตารางเรียนตารางสอบ
   งานบริหารหลักสูตรศึกษาทั่วไป
   งานประกันคุณภาพและ ก.พ.ร.
   งานแผนงานและงบประมาณ
   งานสนับสนุนการวิจัย
 
ตารางการใช้ห้องประชุม สำนักศึกษาทั่วไป


คลิกเพื่อรับชม
จองห้องเรียนรวม Online 

 

 

 

 

 

 

 

 


Simple Tabber Example

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 3-2557    ประกาศวันที่ 29-07-2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 3/2557    ประกาศวันที่ 10-07-2015
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องคุณสมบัติและหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป    ประกาศวันที่ 03-07-2015
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบปลายภาค 3/2557    ประกาศวันที่ 02-07-2015
ขอเชิญอาจารย์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการผลิตตำราเอกสารการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป    ประกาศวันที่ 26-06-2015
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง อาจารย์    ประกาศวันที่ 16-06-2015
สำนักศึกษาทั่วไปขอเชิญชวนอาจารย์สมัครสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2558    ประกาศวันที่ 30-04-2015
ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557    ประกาศวันที่ 24-12-2014
แบบฟอร์มการยืมครุภัณฑ์    ประกาศวันที่ 08-09-2014
แนวปฏิบัติการยืมครุภัณฑ์-พัสดุออนไลน์    ประกาศวันที่ 08-09-2014

ตารางเรียนตารางสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 3-2557    ประกาศวันที่ 29-07-2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 3/2557    ประกาศวันที่ 10-07-2015
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบปลายภาค 3/2557    ประกาศวันที่ 02-07-2015
เทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558    ประกาศวันที่ 23-06-2015
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบกลางภาค 3/2557    ประกาศวันที่ 17-06-2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 2-2557    ประกาศวันที่ 28-05-2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาค 2-2557    ประกาศวันที่ 20-03-2015
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบกลางภาค 2/2557    ประกาศวันที่ 26-01-2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 1-2557    ประกาศวันที่ 19-12-2014
รายชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคุมสอบปลายภาค 1    ประกาศวันที่ 21-11-2014

ข่าวสารจากกลุ่มงานสารสนเทศ


ระบบสารสนเทศสำนักศึกษาทั่วไป
ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
+ จองห้องเรียนรวมออนไลน์ + จองห้องเรียนรวมออนไลน์ + จองห้องเรียนรวมออนไลน์
+ แจ้งซ่อมออนไลน์ + แจ้งซ่อมออนไลน์ + แจ้งซ่อมออนไลน์
+ ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ E-Testing + จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป + ฐานข้อมูลห้องเรียนรวม
+ ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ English exit-exam + เอกสารประกอบการสอน + จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป
+ จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป + E-Learning + ระบบเบิกจ่ายพัสดุออนไลน์
+ เอกสารประกอบการสอน + ทำเนียบอาจารย์ผู้สอน + ระบบแผนและงบประมาณ
+ เทียบโอนผลการศึกษา + สมัครสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป + ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
+ E-Learning   + ตารางการใช้ห้องประชุม
+ Download แบบฟอร์ม   + ระบบบริหารงานออนไลน์
+ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)   + สืบค้นเลขที่นั่งสอบนิสิต
    + ระบบสอบย้อนหลัง
    + ประกาศนิสิตลืมบัตรประจำตัว
    + ระบบพิมพ์ซองข้อสอบ
    + แบบรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (Timesheet)ฉบับที่ 71 เมษายน 2558

.


ระบบบันทึกการปรับปรุง/ซ่อมแซม สภาพแวดล้อมห้องเรียนรวม
ลำดับ
รายการ
36
35
34
33
32
กิจกรรมอื่นๆ
 
   
สำนักศึกษาทั่วไป   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [edit]
ที่ตั้ง อาคารราชนครินทร์ ชั้น 1 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
E-mail : genedu@msu.ac.th โทร 0-43754-571, 088-3404455

Website old version
genedu.msu.ac.th