งานพัสดุ
นางสาวอังคณา เสนา
งานครุภัณฑ์
นางสาวสุภารัตน์ ใจบุญ