ที่
กิจกรรม
รายละเอียด
สถานที่
1
   ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
   โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การวัดผล ประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21” (หลักสูตร ข.)
   ลงทะเบียน
   กำหนดการ
   ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน
   รายละเอียดเพิ่มเติม

    หมายเหตุ   สืบค้นรายชื่อ ผู้ยังไม่ผ่านการอบรม โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การวัดผล ประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21” (หลักสูตร ข.)
   ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม