ที่
กิจกรรม
รายละเอียด
สถานที่
1
   โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน “หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน” (หลักสูตร ค.) สำหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
   ลงทะเบียน
   กำหนดการ
   ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน
   รายละเอียดเพิ่มเติม

    หมายเหตุ  
   ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม