ตัวชี้วัดที่ 1.2.8 ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

                   และอัตลักษณ์นิสิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

ผลการดำเนินงาน  กรณีที่ 1  สำหรับคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 0035001

                                     หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

 

ระดับ

เกณฑ์

ผลการดำเนินการ

เอกสารอ้างอิง

1

(1) มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน สำหรับคณะ-วิทยาลัย หรือสำหรับหลักสูตร

สำนักศึกษาทั่วไปร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนในการพิจารณาจัดทำ มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 - 2/2559 - 1/2560

1.2.8-1-1 (กรณีที่ 1)

1.2.8-1-2 (กรณีที่ 1)

1.2.8-1-3 (กรณีที่ 1)

2

(2) มีการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนตามแผนการสอนใน มคอ.3

สำนักศึกษาทั่วไปมีการจัดสรุปข้อมูลการเปิดรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ปีการศึกษา 2559

1.2.8-2-1 (กรณีที่ 1)

3

(3) มีการนำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนอย่างน้อย 1 ครั้งในปีการศึกษา

สำนักศึกษาทั่วไปร่วมกับคณะที่เปิดการเรียนการสอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนในการจัดโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนในภาคการศึกษาที่ 1/2559 และภาคการศึกษาที่ 2/2559

1.2.8-3-1 (กรณีที่ 1)

1.2.8-3-2 (กรณีที่ 1)

4

(4) มีรายงานผลการจัดการศึกษา (มคอ.5) ของรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน สำหรับคณะ-วิทยาลัย หรือสำหรับหลักสูตร

สำนักศึกษาทั่วไปมีการรายงานผลการจัดการศึกษา (มคอ.5) ของรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน  ภาคการศึกษา 1/2559  และภาคการศึกษา 2/2559

1.2.8-4-1 (กรณีที่ 1)

1.2.8-4-2 (กรณีที่ 1)

5

(5) มีการบูรณาการเนื้อหา-กิจกรรมการเรียนการสอนกับผลงาน หรือกิจกรรมการบริการวิชาการ ของคณะ-วิทยาลัย หรือร่วมกับหลักสูตร คณะ-วิทยาลัยอื่นๆ

(6) มีการรายงานผลการบูรณาการเนื้อหา-กิจกรรมการเรียนการสอนกับผลงาน  หรือกิจกรรมการบริการวิชาการ ของคณะ-วิทยาลัย หรือร่วมกับหลักสูตร คณะ-วิทยาลัยอื่นๆตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต่ออธิการบดี (ผ่านสำนักศึกษาทั่วไป)

(5) คณะดำเนินการเอง

 

 

 

(6) คณะจัดส่งเอกสารมายังสำนักศึกษาทั่วไป

(5) คณะดำเนินการเอง

 

 

(6) คณะจัดส่งเอกสารมายังสำนักศึกษาทั่วไป

 

 

ผลการดำเนินงาน  กรณีที่ 2  สำหรับคณะ-วิทยาลัยที่กำลังเตรียมการรายวิชา 0035001

                                     หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

 

ระดับ

เกณฑ์

การดำเนินการ

เอกสารอ้างอิง

1

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร มีแผนการเปิดรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

คณะดำเนินการเอง

คณะดำเนินการเอง

2

คณะ-วิทยาลัยมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำคณะ-วิทยาลัย และอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำหลักสูตร

สำนักศึกษาทั่วไปมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-1.2.8-2-1 (กรณีที่ 2)

-1.2.8-2-2 (กรณีที่ 2)

3

คณะ-วิทยาลัยมีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนสำหรับคณะ-วิทยาลัย หรือสำหรับหลักสูตร

1.คณะดำเนินการเอง  แต่ทั้งนี้  สำนักศึกษาทั่วไปมีการจัดทำเอกสารประกอบการสอนที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 

ทั้งนี้  มีการตัดบทที่ 2-3  เนื่องจากอาจมีลิขสิทธิ์

1.2.8-3-1 (กรณีที่ 2)

4

คณะ-วิทยาลัยมีการฝึกอบรมหรือประชุมอาจารย์ผู้สอน เพื่อเตรียมการในการเปิดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนหรือเข้ารับการฝึกอบรมที่สำนักศึกษาทั่วไปจัดขึ้น

สำนักศึกษาทั่วไปมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

1.2.8-4-1 (กรณีที่ 2)

5

คณะ-วิทยาลัยมีการรายงานผลการเตรียมการจัดการศึกษารายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต่ออธิการบดี (ผ่านสำนักศึกษาทั่วไป)

คณะจัดส่งเอกสารมายังสำนักศึกษาทั่วไป

คณะจัดส่งเอกสารมายังสำนักศึกษาทั่วไป