ผู้บริหาร


รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป
ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายบริหาร

อาจารย์ ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้

อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาภาษาต่างประเทศ

นางพัชรนันญ ศรีแก่นจันทร์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ


หัวหน้ากลุ่มงาน

นางเจริญใจ กุลดิลก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายจักรพงศ์ กุตเสนา
นักวิชาการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี กฤษฎา ศักดิ์คำดวง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์


นางเจริญใจ กุลดิลก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร และยุทธศาสตร์ / งาน กพร.

นายปริญญ์ งามสุทธิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวอรทัย มัครมย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานการประชุม และงานบริหารความเสี่ยง และงานเลขานุการ

นางสาวอังคณา เสนา
นักวิชาการพัสดุ
งานพัสดุ

นางสาวฤทัยรัตน์ มายเจริญกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี
งานการเงิน

นางสาวศศิธร นุชิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานแผนงานและงบประมาณ

นางสาวศิริวรรณ บุญเพ็ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานธุรการ

นายพิษณุ พันชมภู
พนักงานขับรถ
ดูแลรถตู้สำนักศึกษาทั่วไป

นางสาวสุภารัตน์ ใจบุญ
นักวิชาการพัสดุ
งานพัสดุ

นางสาวรัชยา ชูคันหอม
นักวิชาการเงินและบัญชี
การเงิน

นางสาวนภาไลย์ ป้องเรือ
นักวิชาการพัสดุ
งานพัสดุ

นางสาวรัตนา บุตรดี
นักวิชาการศึกษา
งานบุคลและงานประกันคุณภาพการศึกษา

นายมานะ ภูพันนา
นักวิชาการช่างศิลป์
งานประชาสัมพันธ์

นายกนกศักดิ์ ประฌามวงค์
เจ้าหน้าที่พิมพ์
งานพิมพ์

นายสำเร็จ ภูแข่งหมอก
พนักงานขับรถ
รถกะบะ

นายไพรรินทร์ วรรณโยธา
ช่างพิมพ์
จัดพิมพ์เอกสาร

นายสุวิทย์ สุนทรพิศ
คนสวน
คนสวน

นางสาวสุพัตรา โยธะคง
พนักงานรักษาความสะอาด
ดูแลห้องทำงาน

นายประสาท เสนาราช
คนสวน
คนสวน

นายอุดมพงษ์ แพงจันทร์
คนสวน
คนสวน

นายประยงค์ ศรีแก่นจันทร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานภูมิทัศน์

นายธีระวัฒน์ เวียงอินทร์
เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง
งานซ่อมบำรุง

นายเรณุวัฒน์ คำมี
เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง
งานซ่อมบำรุง


กลุ่มงานวิชาการและประเมินผล


นายจักรพงศ์ กุตเสนา
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและประเมินผล / งานจัดตารางสอบ

นางมัทธราวัลย์ สืบวัฒนะ
นักวิชาการศึกษา
งานจัดตารางเรียน

นายภานุพล ปะสังขีนี
นักวิชาการศึกษา
รับผิดชอบจัดสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป

นางสาวปริญญาพร ไชยสวนดอก
นักวิชาการศึกษา
งานพัฒนาอาจารย์และมคอ.

นางสาวกิจติมา มูลยาพอ
นักวิชาการศึกษา
งานวิเคราะห์ข้อสอบและคลังข้อสอบ

นางหทัยพัชร์ กุตเสนา
นักวิชาการศึกษา
งานวิเคราะห์ข้อสอบ

นางสาวปาณิสสา ตรวจสูงเนิน
นักวิชาการศึกษา
งานหลักสูตรและเทียบโอน

นางสาวปภาวรินทร์ กันยารัตน์
นักวิชาการศึกษา
ศูนย์ภาษา และการสอบ MSU English Exit-Exam

นางสาวสิริกานต์ มงคลมะไฟ
นักวิชาการศึกษา
ศูนย์ภาษาและกิจการพิเศษ


กลุ่มงานสารสนเทศ


นายทดสอบระบบ มมสว่าที่ร้อยตรี กฤษฎา ศักดิ์คำดวง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ /งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
doraemon@msu.ac.th

นางสุลีพร อยู่หว้า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
suleeporn.u (at) msu.ac.th

นางสาวช่อลัดดา คำธานี
นักวิชาการศึกษา
งานเอกสารประกอบการสอน
pk_woo.doo (at) hotmail.com

นายภาณุพงศ์ คงสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา
งานพัฒนานิสิต
-

นางสาวยุภา พลตื้อ
นักวิชาการศึกษา
งานพัฒนาอาจารย์
num_msu@hotmail.com

นายฌาณฤทธิ์ อรัญมิตร
นักวิชาการศึกษา
งานทำเนียบอาจารย์
-

นางสาวณฐพร สีบัวลา
นักวิชาการศึกษา
งานพัฒนาอาจารย์
nataporn5025@gmail.com

นางสาวศุภรัตน์ นามมุงคุณ
นักวิชาการศึกษา
พัฒนาอาจารย์
-

นายสมชาย ศรีธรณ์
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ดูแลห้องเรียนรวม
niy.com@hotmail.com

นายสิมมา กานุมาร
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ดูแลห้องเรียนรวม SC2-101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109

นายมนตรี สุทธิสม
ช่างเทคนิค
ดูแลห้องเรียนรวม P-200 / Ph-410,B200
pan_msu@hotmail.com

นายสุรชัย แสนตอ
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ดูแลห้องเรียนรวม

นายอดิศักดิ์ แก้วรุณา
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ดูแลห้องเรียนรวม

นายกรกต ถานสีนาม
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ดูแลห้องเรียนรวม RN1-407, 409, 410, 507, 509, 510
aood_msu@windowslive.com

นายสันติ แก้วกัลยา
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ดูแลห้องเรียนรวม