ผู้บริหาร


รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป
ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายบริหาร

อาจารย์ ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้

อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาภาษาต่างประเทศ

นางพัชรนันญ ศรีแก่นจันทร์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ


หัวหน้ากลุ่มงาน

นางเจริญใจ กุลดิลก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายจักรพงศ์ กุตเสนา
นักวิชาการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี กฤษฎา ศักดิ์คำดวง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์


นางเจริญใจ กุลดิลก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร และยุทธศาสตร์ / งาน กพร.

นายปริญญ์ งามสุทธิ

งาน กพร

นางสาวอรทัย มัครมย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานการประชุม และงานบริหารความเสี่ยง และงานเลขานุการ

นางสาวอังคณา เสนา
นักวิชาการศึกษา
งานพัสดุ

นางสาวฤทัยรัตน์ มายเจริญกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี
งานการเงิน

นางสาวศศิธร นุชิต
นักวิชาการศึกษา
งานแผนงานและงบประมาณ

นางสาวศิริวรรณ บุญเพ็ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานธุรการ

นายพิษณุ พันชมภู
พนักงานขับรถ
ดูแลรถตู้สำนักศึกษาทั่วไป

นางสาวสุภารัตน์ ใจบุญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานพัสดุ

นางสาวรัชยา ชูคันหอม
นักวิชาการเงินและบัญชี
การเงิน

นางสาวนภาไลย์ ป้องเรือ
นักวิชาการศึกษา
งานพัสดุ

นางสาวรัตนา บุตรดี
นักวิชาการศึกษา
งานบุคลและงานประกันคุณภาพการศึกษา

นายกนกศักดิ์ ประฌามวงค์
เจ้าหน้าที่พิมพ์

นายสำเร็จ ภูแข่งหมอก
พนักงานบริการ

นายไพรรินทร์ วรรณโยธา
เจ้าหน้าที่พิมพ์


กลุ่มงานวิชาการและประเมินผล


นายจักรพงศ์ กุตเสนา
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและประเมินผล / งานจัดตารางสอบ

นางมัทธราวัลย์ สืบวัฒนะ
นักวิชาการศึกษา
งานจัดตารางเรียน

นายภานุพล ปะสังขีนี
นักวิชาการศึกษา
รับผิดชอบจัดสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป

นายสุธีย์ ใจบุญ
นักวิชาการศึกษา
งานพัฒนาอาจารย์และมคอ.

นางสาวกิจติมา มูลยาพอ
นักวิชาการศึกษา
งานวิเคราะห์ข้อสอบและคลังข้อสอบ

นางหทัยพัชร์ กุตเสนา
นักวิชาการศึกษา
งานวิเคราะห์ข้อสอบ

นางสาวปาณิสสา ตรวจสูงเนิน
นักวิชาการศึกษา
งานหลักสูตรและเทียบโอน

นางสาวศุภรัตน์ นามมุงคุณ
นักวิชาการศึกษา
งานวิจัยและตำรา


กลุ่มงานสารสนเทศ


ว่าที่ร้อยตรี กฤษฎา ศักดิ์คำดวง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ /งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
doraemon@msu.ac.th

นางสุลีพร อยู่หว้า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
suleeporn.u (at) msu.ac.th

นางสาวช่อลัดดา คำธานี
นักวิชาการศึกษา
งานประชาสัมพันธ์
pk_woo.doo (at) hotmail.com

นางสาวสุนิษา ภูอกิจ
นักวิชาการศึกษา
เครือข่ายอาจารย์ผู้สอน
-

นายภาณุพงศ์ คงสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา
งานพัฒนานิสิต
-

นางสาวปภาวรินทร์ กันยารัตน์
นักวิชาการศึกษา
ศูนย์ภาษา และการสอบ MSU English Exit-Exam
siripornkanya412(at)gmail.com

นางสาวสิริกานต์ มงคลมะไฟ
นักวิชาการศึกษา
ศูนย์ภาษา
ืnoomay_2005@hotmail.com

นางสาวยุภา พลตื้อ
นักวิชาการศึกษา
งานพัฒนาอาจารย์
num_msu@hotmail.com

นายฌาณฤทธิ์ อรัญมิตร
นักวิชาการศึกษา

-

นายมานะ ภูพันนา
นักวิชาการช่างศิลป์
งานประชาสัมพันธ์

นางสาวณฐพร สีบัวลา
นักวิชาการศึกษา
งานพัฒนาอาจารย์
nataporn5025@gmail.com

นายสมชาย ศรีธรณ์
พนักงานโสตทัศนูปกรณ์
ดูแลห้องเรียนรวม
niy.com@hotmail.com

นายสิมมา กานุมาร
พนักงานโสตทัศนูปกรณ์
ดูแลห้องเรียนรวม SC2-101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109

นายมนตรี สุทธิสม
นายช่างเทคนิค
ดูแลห้องเรียนรวม P-200 / Ph-410,B200
pan_msu@hotmail.com

นายสุรชัย แสนตอ
พนักงานโสตทัศนูปกรณ์
ดูแลห้องเรียนรวม

นายอดิศักดิ์ แก้วรุณา
พนักงานโสตทัศนูปกรณ์
ดูแลห้องเรียนรวม

นายสุวิทย์ สุนทรพิศ
คนสวน
คนสวน

นางสาวสุพัตรา โยธะคง
แม่บ้าน
ดูแลสำนักพิมพ์
-

นายประสาท เสนาราช
คนสวน
คนสวน

นายอุดมพงษ์ แพงจันทร์
คนสวน
คนสวน

นายประยงค์ ศรีแก่นจันทร์
นักวิชาการศึกษา
งานจัดการห้องเรียน และสื่อ
paetong2499 (at) hotmail.com

นายกรกต ถานสีนาม
พนักงานโสตทัศนูปกรณ์
ดูแลห้องเรียนรวม RN1-407, 409, 410, 507, 509, 510
aood_msu@windowslive.com

นายธีระวัฒน์ เวียงอินทร์
เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง
งานซ่อมบำรุง
-

นายเรณุวัฒน์ คำมี
เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง
งานซ่อมบำรุง
-

นายสันติ แก้วกัลยา
ช่างพิมพ์
ช่างพิมพ์