ระบบจองห้องเรียนรวม
เปิดให้บริการจองผ่านระบบออนไลน์
ระหว่างวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี ของแต่ละสัปดาห์


(โดยผู้ขอใช้ห้องสามารถยื่นความประสงค์ขอใช้ผ่านระบบ ในระหว่างวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี
กรณีนิสิตที่มีการใช้ห้องเรียนรวม ต้องนำใบอนุมัติการใช้ห้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และมายื่นที่ห้อง RN-103 (คุณณฐพร สีบัวลา) ก่อนถึงวันขอใช้บริการห้องเรียนรวม)


เนื่องจากสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 จึงงดให้บริการจองห้องเรียนในระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2563

- เข้าระบบจองห้องเรียนรวม -