ระบบจองห้องเรียนรวม
เปิดให้บริการจองผ่านระบบออนไลน์
ระหว่างวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี ของแต่ละสัปดาห์


(โดยผู้ขอใช้ห้องสามารถยื่นความประสงค์ขอใช้ผ่านระบบ ในระหว่างวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี
กรณีนิสิตที่มีการใช้ห้องเรียนรวม ต้องนำใบอนุมัติการใช้ห้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และมายื่นที่ห้อง RN-103 (คุณยุภา พลตื้อ) ก่อนถึงวันขอใช้บริการห้องเรียนรวม)- เข้าระบบจองห้องเรียนรวม -