Warning: Use of undefined constant UPG_PLUGIN_VERSION - assumed 'UPG_PLUGIN_VERSION' (this will throw an Error in a future version of PHP) in D:\xampp\htdocs\info2\wp-content\plugins\odude-ecard\odude-ecard.php on line 183

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 11 ปีที่ 12

      โครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 11 ปีที่ 12
       วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2563 ห้อง co – working space อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมโครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 11 ปีที่ 12 โดยกิจกรรมช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ต่อมาในเวลา 09.00 น. ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปดีเด่นจำนวน 5 คน อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปดีเด่นจำนวน 1 คน บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปดีเด่นจำนวน 1 คน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป ครบรอบ 12 ปี ซึ่งได้รับการสถาปนา สำนักศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีพันธกิจหลัก 5 ด้าน คือ 1) พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ เพื่อให้บัณฑิตเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน 2) พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะตามสายงานอย่างต่อเนื่อง 3) พัฒนาสำนักศึกษาทั่วไปให้มีระบบบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 4) พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนักศึกษาทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5) ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยด้านการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป
         การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีกิจกรรมคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไปในการทำบุญประจำปี ประกอบด้วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และ พิธีมอบโล่อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปดีเด่น บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปดีเด่น พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณนิสิตจิตอาสาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความเสียสละ ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการยกย่องเชิดชู และเป็นแบบอย่างที่ดีกับบุคคลอื่นสืบไป

ายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=genedu&set=a.3412187005528956

About กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์”

การประชุมแลกเปล …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *