โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักประชาสัมพันธ์สำนักศึกษาทั่วไป

       โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักประชาสัมพันธ์สำนักศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรอย่างสร้างสรรค์”
       วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง Co-working space สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักประชาสัมพันธ์สำนักศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรอย่างสร้างสรรค์” ขึ้น โดยอาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนาภาษาต่าง กล่าวว่าปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลได้ส่งผลต่อวิธีคิด พฤติกรรม การติดต่อสื่อสารและการแสดงออกของนิสิต อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์องค์กร ที่ทำได้ยากยิ่งขึ้นเนื่องจากต้องนำเสนอข้อมูลข่าวสารแข่งขันกับข้อมูลจำนวนมหาศาลที่มาจากทุกมุมโลกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้น การพัฒนาในเรื่องช่องทาง เนื้อหา รูปแบบ เทคนิคในการนำเสนอ ตลอดจนบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ จึงจำเป็นสำหรับการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของสำนักศึกษาทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ต้องมีการเรียนรู้การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบใหม่ ๆ และมีความตื่นตัว ติดตามข่าวสารและพัฒนาตนเองให้มี วิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ตามนโยบายในการประชาสัมพันธ์จากผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป รวมทั้งรูปแบบ แนวคิด และการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักศึกษาทั่วไป ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของสำนักศึกษาทั่วไป จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพ สร้างความแตกต่างในรูปแบบที่ชัดเจนสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือสังคมภายนอกได้ในวงกว้างและเป็นที่ประจักษ์เกิดการยอมรับ ทั้งนี้ สำนักศึกษาทั่วไป ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานโดยเพิ่มเติมแนวความคิดในการวางแผนด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีศักยภาพเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น สำนักศึกษาทั่วไป จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์สำนักศึกษาทั่วไปขึ้น โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้นักประชาสัมพันธ์ของสำนักศึกษาทั่วไป มีศักยภาพในการดำเนินงานในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสำนักศึกษาทั่วไปที่ทันสมัย ตอบสนองและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=genedu&set=a.3544589758955346

About กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

สำนักศึกษาทั่วไป,บุญผะเหวด

ถ่ายทอดสด “งานบุญผะเหวด” 18-19 มีนาคม 2564

รับชมการถ่ายทอด …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *