โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป หัวข้อ การเขียนแผนปฏิบัติงาน

                    โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป หัวข้อ การเขียนแผนปฏิบัติงานรายบุคคล
                     เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม และวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง Co – Working Space อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป หัวข้อ การเขียนแผนปฏิบัติงานรายบุคคล ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากรในการจัดอบรมครั้งนี้ ซึ่งสำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการอบรมครั้งนี้เพื่อให้การทำแผนการปฏิบัติงานรายบุคคลเป็นแนวทางที่ถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ทำให้สามารถมองภาพอนาคตในการทำงานอย่างมีระเบียบแบบแผนยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการเขียนแผนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งในด้านวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมการดำเนินงาน และการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นเครื่องมือที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานตลอดทั้งปีงบประมาณว่าบุคลากรปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผน สอดคล้องกับเป้าหมาย พันธกิจ และนโยบายของหน่วยงานเพียงใด โดยในการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ :
             1) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเขียนแผนปฏิบัติงานรายบุคคลและประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติงานรายบุคคลได้อย่างถูกต้อง
            2) เพื่อให้บุคลากรมีแผนปฏิบัติงานรายบุคคล
            โดยมีบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น  44 คน
          รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=genedu&set=a.3514767068604282

About กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป พร้อมผู้บริหาร ตัวแทนบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป เข้ามอบกระเช้าของขวัญและขอพร กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

เมื่อวันอังคารท …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *