โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกับ ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มมส จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

ระว่างวันที่17-19 กรกฎาคม 2563 สำนักศึกษาทั่วไปร่วมกับศูนย์ความร่วมกับภาคอุตสาหกรรม จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ณ ห้อง Co-working space อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนาวิชาการ เป็นประธานเปิดงานฯ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการคิดเชิงออกแบบ ให้กับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป รหัสวิชา 0043001 การคิดเชิงออกแบบ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นิสิต ซึ่งเป็นรายวิชาที่สนับสนุนให้นิสิตได้มีกระบวนการคิดที่มีระบบ นําความคิด หรือไอเดียที่สร้างสรรค์มาแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน ก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม ที่มีคุณค่าต่อสังคมและชุมชนจนนําไปสู่การพัฒนานวัตกรรมนั้นให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มี คุณค่า และเป็นรายวิชาที่สนับสนุนให้นิสิตได้นําไอเดียมาต่อยอดสู่การดําเนินธุรกิจนวัตกรรม รายใหม่ หรือสร้างแรงจูงใจให้นิสิตเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้นในอนาคตได้ ทั้งนี้ มีอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0043001 การคิดเชิงออกแบบ จํานวน 28 ท่าน เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณวริทธิ ตีรประเสริฐ นักจัดการความรู้อาวุโส สํานักงานส่งเสริม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และคุณสิรินดา ธเนศตระกูล นักบรรยายอิสระด้านการคิดเชิงออกแบบ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

About กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

โครงการการออกแบบการเรียนรู้และการประเมินผลในยุคความปกติถัดไป

สำนักศึกษาทั่วไ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *