จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป 2563

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป 2563
จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ที่สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินงานในแต่ละรอบเดือน