admin

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านกา …

Read More »

สำนักศึกษาทั่วไปเปิดระบบทดสอบออนไลน์ให้นิสิตได้ทดสอบการใช้งาน เพื่อรองรับการใช้สอบจริงในการสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

สำนักศึกษาทั่วไปเปิดระบบทดสอบออนไลน์ให้นิสิตได้ทดส …

Read More »

คณะผู้บริหาร ตัวแทนบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 ณ ลานชั้น 1 …

Read More »