ส่วนของการค้นคืนข้อมูลอาจารย์ผู้สอน
ค้นหาด้วยชื่ออาจารย์
ค้นหาด้วยรายวิชาที่สอน


ส่วนแสดงข้อมูลอาจารย์ผู้สอนแยกตามกลุ่มวิชา
รายชื่ออาจารย์ที่สอนรายวิชาในกลุ่มภาษา
ชื่อ-สกุลวิชาที่สอนคณะที่สังกัด
1. อาจารย์ธนิดา ศรีปัจฉิม 0031001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. อาจารย์อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ 0031001 มนุษยศาสตร์และสงคมศาสตร์
3. อาจารย์อรรถพล ศรีประเสริฐ 0031001 มนุายศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. อาจารย์เรณุมาศ โคตรพัฒน์ 0031001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. อาจารย์ชนิดาภา  สุขเจริญ 0031001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. อาจารย์กิตติพงษ์  ประพันธ์ 0031001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. อาจารย์มานิตา ศรีสวัสดิ์ 0031001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8. อาจารย์ดุจตะวัน อินศร 0031001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9. อาจารย์ทวีพงษ์ สืบวัฒนะ 0031001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10. อาจารย์พิมพ์ยุพา ประพันธ์ 0031001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11. อาจารย์คันธพร ช่างประเสริฐ 0031001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12. อาจารย์อินอร เลียวประเสริฐกุล 0031001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13. อาจารย์พีระ พันลูกท้าว 0031001 ศิลปกรรมศาสตร์
14. อาจารย์กันตภณ สำแดงเดช 0031001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15. อาจารย์พิลานุช ภูษาวิโศธน์ 0031001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16. อาจารย์แตงอ่อน ศรีรักษ์ 0031001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17. อาจารย์ปิยวัฒน์ ศรีนุเสน 0031001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18. อาจารย์อภิชาติ คำบุญเรือง 0031001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19. อาจารย์ธนิดา ศรีปัจฉิม 0031002 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20. อาจารย์อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ 0031002 มนุษยศาสตร์และสงคมศาสตร์
21. อาจารย์อรรถพล ศรีประเสริฐ 0031002 มนุายศาสตร์และสังคมศาสตร์
22. อาจารย์เรณุมาศ โคตรพัฒน์ 0031002 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23. อาจารย์ชนิดาภา  สุขเจริญ 0031002 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24. อาจารย์กิตติพงษ์  ประพันธ์ 0031002 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25. อาจารย์มานิตา ศรีสวัสดิ์ 0031002 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26. อาจารย์ดุจตะวัน อินศร 0031002 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
27. อาจารย์ทวีพงษ์ สืบวัฒนะ 0031002 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
28. อาจารย์พิมพ์ยุพา ประพันธ์ 0031002 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
29. อาจารย์คันธพร ช่างประเสริฐ 0031002 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30. อาจารย์อินอร เลียวประเสริฐกุล 0031002 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
31. อาจารย์กันตภณ สำแดงเดช 0031002 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
32. อาจารย์ธนวิทย์ ไชยสุข 0031002 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
33. อาจารย์พิลานุช ภูษาวิโศธน์ 0031002 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
34. อาจารย์แตงอ่อน ศรีรักษ์ 0031002 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
35. อาจารย์ปิยวัฒน์ ศรีนุเสน 0031002 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
36. อาจารย์อภิชาติ คำบุญเรือง 0031002 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์  พรพัชรพงศ์ 0031003 วิทยาการสารสนเทศ
38. อาจารย์โสภณวิชญ์  คำพิลัง 0031003 วิทยาการสารสนเทศ
39. อาจารย์โสภณวิชญ์  คำพิลัง 0031003 วิทยาการสารสนเทศ
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยมาศ นานอก โสภาลดาวัลย์ 0031003 วิทยาศาสตร์
41. อาจารย์อตถพร รุ่งสิทธิชัย 0031003 สัตวแพทยศาสตร์
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐาเนตร นันทบุตร 0031003 วิทยาศาสตร์
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพรัตน์ สีพลไกร 0031003 วิทยาศาสตร์
44. อาจารย์สุจิรา มณีรัตน์ 0031003 วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
45. อาจารย์สุจินต์ อังกุราวิรุทธ์ 0031003 วิทยาศาสตร์
46. อาจารย์ชลธี  โพธิ์ทอง 0031003 วิศวกรรมศาสตร์
47. อาจารย์ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์ 0031003 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิดา  ชัยมูล 0031003 วิศวกรรมศาสตร์
49. อาจารย์โศภิต  ชีวะพานิชย์ 0031003 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละมุล วิเศษ 0031003 วิศวกรรมศาสตร์
51. อาจารย์นุชิดา สุวแพทย์ 0031003 วิศวกรรมศาตร์
52. อาจารย์ทรงพล อุทัยสาร์ 0031003 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
53. อาจารย์ปิยะพงษ์ บุษบงก์ 0031003 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
54. อาจารย์นบปนม แก้วหานาม 0031003 คณะวิศวกรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
55. อาจารย์ธนิดา ศรีปัจฉิม 0031003 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ เจิมจิตต์พรชัย 0031003 วิทยาศาสตร์
57. อาจารย์ดวงเด่น นาคสีหราช 0031003 นิติศาสตร์
58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจเรศ หาญรินทร์ 0031003 เภสัชศาสตร์
59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจเรศ หาญรินทร์ 0031003 เภสัชศาสตร์
60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรุวรรณ เทิรนโบล์ 0031003 สาธารณสุขศาสตร์
61. อาจารย์ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ 0031003 เภสัชศาสตร์
62. อาจารย์อรรถพล ศรีประเสริฐ 0031003 มนุายศาสตร์และสังคมศาสตร์
63. อาจารย์ชนิดาภา  สุขเจริญ 0031003 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
64. อาจารย์ทวีพงษ์ สืบวัฒนะ 0031003 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
65. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์ 0031003 เทคโนโลยี
66. อาจารย์คันธพร ช่างประเสริฐ 0031003 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
67. อาจารย์อินอร เลียวประเสริฐกุล 0031003 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
68. อาจารย์กันตภณ สำแดงเดช 0031003 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
69. อาจารย์ธนวิทย์ ไชยสุข 0031003 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
70. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัววรุณ ศรีชัยกุล 0031003 สาธารณสุขศาสตร์
71. รองศาสตราจารย์ศิริธร ศิริอมรพรรณ 0031003 เทคโนโลยี
72. อาจารย์แตงอ่อน ศรีรักษ์ 0031003 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
73. อาจารย์กานต์สิริ ปักเคธาติ 0031003 วิทยาศาสตร์
74. อาจารย์เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี 0031003 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
75. อาจารย์อาภรณ์  โพธิ์ภา 0031003 ศึกษาศาสตร์
76. อาจารย์อาภรณ์  โพธิ์ภา 0031003 ศึกษาศาสตร์
77. อาจารย์ธนารัตน์ ศรีผ่องงาม 0031003 ศึกษาศาสตร์
78. อาจารย์ถวัลย์ นิยมพานิชพัฒนา 0031003 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
79. อาจารย์Phong Thuyet  Nguyen 0031003 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
80. อาจารย์นวินดา  อุปนันท์ 0031003 ศึกษาศาสตร์
81. อาจารย์อภิชาติ คำบุญเรือง 0031003 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
82. อาจารย์กู้เกียรติ  ทุดปอ 0031003 สาธารณสุขศาสตร์
83. อาจารย์ปิยะธิดา พิมพ์วิชัย 0031003 วิทยาศาสตร์
84. อาจารย์พงศ์ธร อัศวนิเวศน์ 0031003 ศึกษาศาสตร์
85. อาจารย์ประสงค์ สายหงษ์ 0031003
86. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาริก สุรินต๊ะ 0031003 วิทยาการสารสนเทศ
87. อาจารย์พฤฒ ธนรัช 0031003 วิทยาการสารสนเทศ
88. อาจารย์วิภาณี  สุขเอิบ 0031003 ศึกษาศาสตร์
89. อาจารย์อารยา ปิยะกุล 0031003 ศึกษาศาสตร์
90. อาจารย์คงวิทย์ ประสิทธิ์นอก 0031003 วิทยาศาสตร์
91. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ ชีระโรจน์ 0031003 วิทยาศาสตร์
92. อาจารย์ประทานพร  จันทร์อินทร์ 0031003 วิทยาศาสตร์
93. อาจารย์ประทานพร  จันทร์อินทร์ 0031003 วิทยาศาสตร์
94. อาจารย์ชิชาญา  เลห์รักษา 0031003 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
95. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา  เรืองอุตมานันท์ 0031003 การบัญชีและการจัดการ
96. อาจารย์ธนิดา  ลครศรี 0031003 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
97. อาจารย์ดำรงค์ นันทผาสุข 0031004 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
98. อาจารย์วลีรัตน์  มันทุราช 0031004 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
99. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ สาลี 0031004 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
100. อาจารย์พจมาน มูลทรัพย์ 0031004 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
101. อาจารย์ณัฐกฤตา นามมนตรี 0031004 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
102. อาจารย์ชนิดา สีหามาตย์ 0031004 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
103. อาจารย์ลาวัณย์ สังขพันธานนท์ 0031004 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
104. อาจารย์อรทัย สุทธิ 0031004 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
105. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักดิ์  ศุกรนันทน์ 0031004 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
106. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญา สังขพันธานนท์ 0031004 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
107. อาจารย์เพ็ญประภา สิงห์สวัสดิ์ 0031004 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
108. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนานันท์  ตรงดี 0031004 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
109. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ  หรรนภา 0031004 มนุษยศาสตร์ฯ
110. อาจารย์นิตยา วรรณกิตร์ 0031004 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
111. อาจารย์รำเพย ดาวษาวะ 0031004 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
112. อาจารย์วิรยา ตาสว่าง 0031004 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
113. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราชันย์  นิลวรรณาภา 0031004 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
114. อาจารย์มุจลินทร์ ลักษณะวงษ์ 0031004
115. อาจารย์กีรติ ธนะไชย 0031005 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
116. อาจารย์วลีรัตน์  มันทุราช 0031005 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
117. อาจารย์ดุจฉัตร  จิตบรรจง 0031005 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
118. อาจารย์พจมาน มูลทรัพย์ 0031005 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
119. อาจารย์ณัฐกฤตา นามมนตรี 0031005 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
120. อาจารย์ชนิดา สีหามาตย์ 0031005 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
121. อาจารย์ลาวัณย์ สังขพันธานนท์ 0031005 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
122. อาจารย์อรทัย สุทธิ 0031005 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
123. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักดิ์  ศุกรนันทน์ 0031005 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
124. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญา สังขพันธานนท์ 0031005 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
125. อาจารย์เพ็ญประภา สิงห์สวัสดิ์ 0031005 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
126. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ  หรรนภา 0031005 มนุษยศาสตร์ฯ
127. อาจารย์นิตยา วรรณกิตร์ 0031005 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
128. อาจารย์วิรยา ตาสว่าง 0031005 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
129. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราชันย์  นิลวรรณาภา 0031005 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
130. อาจารย์วลีรัตน์  มันทุราช 0031006 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
131. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ สาลี 0031006 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
132. อาจารย์ลาวัณย์ สังขพันธานนท์ 0031006 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
133. อาจารย์ขวัญข้าว  สังขพันธานนท์ 0031006 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
134. อาจารย์ปาลิดถา ลัดสิมมา 0031006 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
135. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักดิ์  ศุกรนันทน์ 0031006 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
136. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญา สังขพันธานนท์ 0031006 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
137. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนานันท์  ตรงดี 0031006 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
138. อาจารย์รำเพย ดาวษาวะ 0031006 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
139. อาจารย์รำเพย ดาวษาวะ 0031006 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
140. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราชันย์  นิลวรรณาภา 0031006 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
141. อาจารย์ชัยวัฒน์ เสาทอง 0031006 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
142. อาจารย์อภิราดี จันทร์แสง 0031006 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
143. อาจารย์พิมเสน บัวระภา 0031006 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
144. อาจารย์สมัย  วรรณอุดร 0031006 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายชื่ออาจารย์ที่สอนรายวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อ-สกุลวิชาที่สอนคณะที่สังกัด
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ สาลี 0032001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. อาจารย์สายไหม ไชยศิรินทร์ 0032001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. อาจารย์อภิราดี จันทร์แสง 0032001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. อาจารย์วิทยา อรรถโยโค 0032001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย 0032001 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร 0032001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. อาจารย์พรศิริ  ชีวาพัฒนานุวงศ์ 0032001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8. อาจารย์เกียรติศักดิ์ บังเพลิง 0032001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชชัย จิตรนันท์ 0032001 ศึกษาศาสตร์
10. อาจารย์ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร 0032001 ศิลปกรรมศาสตร์
11. อาจารย์ดวงเด่น นาคสีหราช 0032002 นิติศาสตร์
12. อาจารย์ชาคริต ขันนาโพธิ์ 0032002 นิติศาสตร์
13. อาจารย์ศักดิ์ชาย สุนทรธนาภิรมย์ 0032002 นิติศาสตร์
14. อาจารย์ปฏิเวทย์ ยาวงษ์ 0032002 นิติศาสตร์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ นิ่มหนู 0032002 นิติศาสตร์
16. อาจารย์นพดล นิ่มหนู 0032002 นิติศาสตร์
17. อาจารย์วนิดา  พรมหล้า 0032002 นิติศาสตร์
18. อาจารย์วิศิษฏ์ เจนนานนท์ 0032002 นิติศาสตร์
19. อาจารย์เกียรติศักดิ์ บังเพลิง 0032002 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20. อาจารย์เดือนเด่น  นาคสีหราช 0032002 นิติศาสตร์
21. อาจารย์ยุทธนา ไพกะเพศ 0032003 ศิลปกรรรมศาสตร์
22. อาจารย์ศราวุธ โชติจำรัส 0032003 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
23. อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม 0032003 ศิลปกรรรมศาสตร์
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชำนาญ  เล็กบรรจง 0032003 คณะศิลปกรรมศาสตร์
25. อาจารย์พีระ พันลูกท้าว 0032003 ศิลปกรรมศาสตร์
26. อาจารย์กฤษกร อ่อนละมุล 0032003 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
27. อาจารย์สยาม จวงประโคน 0032003 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
28. อาจารย์อรรคพงศ์  ภูลายยาว 0032003 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมงคล นาฏยกุล 0032003 ศิลปกรรมศาสตร์
30. อาจารย์Gordon bakker 0032003 กองวิจัย
31. อาจารย์ยสพรรณ พันธะศรี 0032003 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
32. อาจารย์ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร 0032003 ศิลปกรรมศาสตร์
33. อาจารย์ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร 0032003 ศิลปกรรมศาสตร์
34. อาจารย์กนกวรรณ์  นิธิรัฐพัฒน์ 0032003 ศิลปกรรมศาสตร์
35. อาจารย์นฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์ 0032003 ศิลปกรรมศาสตร์
36. อาจารย์สันติ  สิงห์สุ 0032003 ศิลปกรรมศาสตร์
37. อาจารย์เฉลิมพล โลหะมาตย์ 0032003 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ ศุกรนันทน์ 0032004 สาธารณสุขศาสตร์
39. อาจารย์ชัยพร พงษ์พิสันต์รัตน์ 0032004 ศึกษาศาสตร์
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชชัย จิตรนันท์ 0032004 ศึกษาศาสตร์
41. อาจารย์อินอร เลียวประเสริฐกุล 0032004 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
42. อาจารย์กันตา วิลาชัย 0032004 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
43. รองศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ 0032004 สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
44. อาจารย์จารุวรรณ  ชาป็องทิเย่ร์ 0032004 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร 0032004 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพคุณ ภักดีณรงค์ 0032004 วิทยาศาสตร์
47. อาจารย์เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์ 0032004 สาธารณสุขศาสตร์
48. อาจารย์สุรเชต น้อยฤทธิ์ 0032004 ศึกษาศาสตร์
49. อาจารย์วิไลลักษณ์ อุ่นจิตร 0032004 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50. อาจารย์สุขิริณณ์  อามาตย์บัณฑิต 0032004 ศึกษาศาสตร์
51. อาจารย์ธวัช ชินราศรี 0032004 เทคโนโลยี
52. อาจารย์วิทยา อรรถโยโค 0032005 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
53. อาจารย์ทัศน์วรรณ แก้ววังชัย 0032005 วิทยาศาสตร์
54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์ 0032005 เทคโนโลยี
55. อาจารย์วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์ 0032005 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ พร้อมพรม 0032005 วิทยาศาสตร์
57. อาจารย์สุดารัตน์ ถนนแก้ว 0032005 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 0032005 เทคโนโลยี
59. อาจารย์โสภา แคนสี 0032005 วิศวกรรมศาสตร์
60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญญู แก้วดวงตา 0032005 เทคโนโลยี
61. รองศาสตราจารย์มาระตรี  เปลี่ยนศิริชัย 0032005 เทคโนโลยี
62. อาจารย์อุษา ทองไพโรจน์ 0032005 วิทยาศาสตร์
63. อาจารย์วันชัย สังฆ์สุข 0032005 วิทยาศาสตร์
64. รองศาสตราจารย์พัฒนพล มีนา 0032005 วิทยาศาสตร์
65. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัณฑนา นครเรียบ 0032005 วิทยาศาสตร์
66. อาจารย์ธวัช ชินราศรี 0032005 เทคโนโลยี
67. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริภัค สุระพร 0032005 วิทยาศาสตร์
68. อาจารย์สายไหม ไชยศิรินทร์ 0032005 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
69. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ ศุกรนันทน์ 0032005 สาธารณสุขศาสตร์
70. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย เนียมสา 0032005 วิทยาศาสตร์
71. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 0032005 เทคโนโลยี
72. อาจารย์เกียรติศักดิ์ บังเพลิง 0032005 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
73. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 0032005 เทคโนโลยี
74. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภัสสร  บุษหมั่น 0032005 เทคโนโลยี
75. อาจารย์วรรณชัย ชาแท่น 0032005 คณะวิทยาศาสคร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
76. อาจารย์เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์ 0032005 สาธารณสุขศาสตร์
77. อาจารย์เบ็ญจพร กุลนิตย์ 0032005 เทคโนโลยี
78. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณรัตน์ ผาดี 0032005 เทคโนโลยี
79. อาจารย์จิรภา เพชร์สม 0032005 วิทยาศาสตร์
รายชื่ออาจารย์ที่สอนรายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ชื่อ-สกุลวิชาที่สอนคณะที่สังกัด
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลหทัย แวงวาสิต 0033001 วิทยาศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ 0033001 วิทยาศาสตร์
3. อาจารย์ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ 0033001 วิทยาศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์จีระพรรณ สุขศรีงาม 0033001 วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังอร กองอิ้ม 0033001 วิทยาศาสตร์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อศักดิ์  โกมาสถิตย์ 0033001 วิทยาศาสตร์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย แก้ววังชัย 0033001 วิทยาศาสตร์
8. อาจารย์ทัศน์วรรณ แก้ววังชัย 0033001 วิทยาศาสตร์
9. อาจารย์อนุวัฒน์ วันทอง 0033001 วิทยาศาสตร์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจบ  วันโน 0033001 วิทยาศาสตร์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติไทย แก้วทอง 0033001 วิทยาศาสตร์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐาเนตร นันทบุตร 0033001 วิทยาศาสตร์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมศร เลาห์ประเสริฐ 0033001 วิทยาศาสตร์
14. อาจารย์ปัทมาวดี ปาสาจะ 0033001 วิทยาศาสตร์
15. อาจารย์บุษรา ยงคำชา 0033001 คณะวิทยาศาสตร์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพคุณ ภักดีณรงค์ 0033001 วิทยาศาสตร์
17. อาจารย์ชฎาพร เสนาคุณ 0033001 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุฤทธิ์ เจริญอินทร์ 0033001 คณะวิทยาศาสตร์
19. อาจารย์นิติศักดิ์ ปาสาจะ 0033001 วิทยาศาสตร์
20. อาจารย์สุภกร  หาญสูงเนิน 0033001 วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
21. อาจารย์กัญญารัตน์  โคจร 0033001 ศึกษาศาสตร์
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ แสงประจักษ์ 0033001 วิทยาศาสตร์
23. อาจารย์กันยารัตน์ สอนสุภาพ 0033001 ศึกษาศาสตร์
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช 0033001 แพทยศาสตร์
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลหทัย แวงวาสิต 0033002 วิทยาศาสตร์
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ 0033002 วิทยาศาสตร์
27. อาจารย์ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ 0033002 วิทยาศาสตร์
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังอร แถวโนนงิ้ว 0033002 วิทยาศาสตร์
29. รองศาสตราจารย์จีระพรรณ สุขศรีงาม 0033002 วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังอร กองอิ้ม 0033002 วิทยาศาสตร์
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย แก้ววังชัย 0033002 วิทยาศาสตร์
32. อาจารย์ทัศน์วรรณ แก้ววังชัย 0033002 วิทยาศาสตร์
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยมาศ นานอก โสภาลดาวัลย์ 0033002 วิทยาศาสตร์
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัณฑนา นครเรียบ 0033002 วิทยาศาสตร์
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อศักดิ์  โกมาสถิตย์ 0033002 วิทยาศาสตร์
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจบ  วันโน 0033002 วิทยาศาสตร์
37. อาจารย์อัณศยา ท่อนโพธิ์ 0033002 วิทยาศาสตร์
38. อาจารย์ปิยนุช คะเณมา 0033002 วิทยาศาสตร์
39. อาจารย์อนุวัฒน์ วันทอง 0033002 วิทยาศาสตร์
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติไทย แก้วทอง 0033002 วิทยาศาสตร์
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพรัตน์ สีพลไกร 0033002 วิทยาศาสตร์
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภัสสร  บุษหมั่น 0033002 เทคโนโลยี
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐาเนตร นันทบุตร 0033002 วิทยาศาสตร์
44. อาจารย์วิชญ รัชตเวชกุล 0033002 วิทยาศาสตร์
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ อติชาติ 0033002 วิทยาศาสตร์
46. อาจารย์ธีรชัย คุณโทถม 0033002 วิทยาศาสตร์
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน 0033002 วิทยาศาสตร์
48. อาจารย์เสนีย์ เครือเนตร 0033002 วิทยาศาสตร์
49. อาจารย์ปัทมาวดี ปาสาจะ 0033002 วิทยาศาสตร์
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย 0033002 สาธารณสุขศาสตร์
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระเดช มาจันแดง 0033002 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
52. รองศาสตราจารย์มาระตรี  เปลี่ยนศิริชัย 0033002 เทคโนโลยี
53. อาจารย์น้ำผึ้ง ดุงโคกกรวด 0033002 คณะสาธารณสุขศาสตร์
54. อาจารย์วันชัย สังฆ์สุข 0033002 วิทยาศาสตร์
55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาพร แสงประจักษ์ 0033002 วิทยาศาสตร์
56. อาจารย์ภาธร นิลอาธิ 0033002 วิทยาการสารสนเทศ
57. อาจารย์สุภลักษณ์ อรรถรังสรรค์ 0033002 วิทยาศาสตร์
58. อาจารย์สุธิรา  มณีฉาย 0033002 วิทยาศาสตร์
59. อาจารย์ชฎาพร เสนาคุณ 0033002 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
60. อาจารย์ญาณวุฒิ อุทรักษ์ 0033002 วิทยาศาสตร์
61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญญู แก้วดวงตา 0033002 เทคโนโลยี
62. อาจารย์ธีรพร กทิศาสตร์ 0033002 วิทยาศาสตร์
63. อาจารย์ภูวดล โกมณเฑียร 0033002 วิทยาศาสตร์
64. อาจารย์อภิพงษ์ พุฒคำ 0033002 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
65. อาจารย์ปิยะธิดา พิมพ์วิชัย 0033002 วิทยาศาสตร์
66. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุฤทธิ์ เจริญอินทร์ 0033002 คณะวิทยาศาสตร์
67. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 0033002 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
68. อาจารย์นิติศักดิ์ ปาสาจะ 0033002 วิทยาศาสตร์
69. อาจารย์สุภกร  หาญสูงเนิน 0033002 วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
70. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจินต์ ไพรีรณ 0033002 คณะวิทยาศาสตร์
71. รองศาสตราจารย์พัฒนพล มีนา 0033002 วิทยาศาสตร์
72. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัชญา  สังข์ศรีอินทร์ 0033002 เทคโนโลยี
73. อาจารย์กนกวรรณ  ศุกรนันทน์ 0033002 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
74. อาจารย์กัลยา หาญพิชาญชัย 0033002 สาธารณสุขศาสตร์
75. อาจารย์ยุวดี ไชยเชษฐ์ 0033002 สิ่่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
76. อาจารย์ธรพร บุศย์น้ำเพชร 0033002 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
77. อาจารย์วรากร สุจริต 0033002 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
78. อาจารย์บุษบา ธระเสนา 0033002 เทคโนโลยี
79. อาจารย์กานต์สิริ ปักเคธาติ 0033002 วิทยาศาสตร์
80. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา ยีรัมย์ 0033002 วิทยาศาสตร์
81. อาจารย์อิสราภรณ์  สมบุญวัฒนกุล 0033002 คณะเทคโนโลยี
82. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศ สินศิริ 0033002 เทคโนโลยี
83. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  ดีศีลธรรม 0033002 เทคโนโลยี
84. อาจารย์คงวิทย์ ประสิทธิ์นอก 0033002 วิทยาศาสตร์
85. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ ชีระโรจน์ 0033002 วิทยาศาสตร์
86. อาจารย์สุจิรา มณีรัตน์ 0033002 วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
87. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 0033002 เทคโนโลยี
88. อาจารย์สิริพิศ พิศชวนชม 0033002 วิทยาศาสตร์
89. อาจารย์จักรกฤษณ์ แสงแก้ว 0033002 วิทยาการสารสนเทศ
90. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลหทัย แวงวาสิต 0033003 วิทยาศาสตร์
91. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ 0033003 วิทยาศาสตร์
92. อาจารย์ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ 0033003 วิทยาศาสตร์
93. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังอร แถวโนนงิ้ว 0033003 วิทยาศาสตร์
94. รองศาสตราจารย์จีระพรรณ สุขศรีงาม 0033003 วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
95. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัณฑนา นครเรียบ 0033003 วิทยาศาสตร์
96. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังอร กองอิ้ม 0033003 วิทยาศาสตร์
97. อาจารย์อนุวัฒน์ วันทอง 0033003 วิทยาศาสตร์
98. อาจารย์สาน  วิไล 0033003 วิทยาศาสตร์
99. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยมาศ นานอก โสภาลดาวัลย์ 0033003 วิทยาศาสตร์
100. อาจารย์ปิยนุช คะเณมา 0033003 วิทยาศาสตร์
101. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 0033003 เทคโนโลยี
102. อาจารย์วรรณชัย ชาแท่น 0033003 คณะวิทยาศาสคร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
103. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 0033003 เทคโนโลยี
104. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 0033003 เทคโนโลยี
105. อาจารย์วิชญ รัชตเวชกุล 0033003 วิทยาศาสตร์
106. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล 0033003 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
107. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ พร้อมพรม 0033003 วิทยาศาสตร์
108. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ อติชาติ 0033003 วิทยาศาสตร์
109. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน 0033003 วิทยาศาสตร์
110. อาจารย์ธีรชัย คุณโทถม 0033003 วิทยาศาสตร์
111. อาจารย์เสนีย์ เครือเนตร 0033003 วิทยาศาสตร์
112. อาจารย์ประชุมพร เลาห์ประเสริฐ 0033003 สาธารณสุขศาสตร์
113. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมศร เลาห์ประเสริฐ 0033003 วิทยาศาสตร์
114. อาจารย์ปัทมาวดี ปาสาจะ 0033003 วิทยาศาสตร์
115. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย 0033003 สาธารณสุขศาสตร์
116. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระเดช มาจันแดง 0033003 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
117. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ แสงประจักษ์ 0033003 วิทยาศาสตร์
118. รองศาสตราจารย์มาระตรี  เปลี่ยนศิริชัย 0033003 เทคโนโลยี
119. อาจารย์อุษา ทองไพโรจน์ 0033003 วิทยาศาสตร์
120. อาจารย์บุษรา ยงคำชา 0033003 คณะวิทยาศาสตร์
121. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาพร แสงประจักษ์ 0033003 วิทยาศาสตร์
122. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิดา  ชัยมูล 0033003 วิศวกรรมศาสตร์
123. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพคุณ ภักดีณรงค์ 0033003 วิทยาศาสตร์
124. อาจารย์สุธิรา  มณีฉาย 0033003 วิทยาศาสตร์
125. อาจารย์ชฎาพร เสนาคุณ 0033003 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
126. อาจารย์ญาณวุฒิ อุทรักษ์ 0033003 วิทยาศาสตร์
127. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญญู แก้วดวงตา 0033003 เทคโนโลยี
128. อาจารย์ธีรพร กทิศาสตร์ 0033003 วิทยาศาสตร์
129. อาจารย์ภูวดล โกมณเฑียร 0033003 วิทยาศาสตร์
130. อาจารย์สุทธิรา ขุมกระโทก 0033003 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
131. อาจารย์อภิพงษ์ พุฒคำ 0033003 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
132. อาจารย์สุดารัตน์ ถนนแก้ว 0033003 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
133. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 0033003 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
134. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรพล แสนสุข 0033003 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
135. อาจารย์นิติศักดิ์ ปาสาจะ 0033003 วิทยาศาสตร์
136. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล 0033003 วิทยาศาสตร์
137. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะพร  แสนสุข 0033003 วิทยาศาสตร์
138. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจินต์ ไพรีรณ 0033003 คณะวิทยาศาสตร์
139. รองศาสตราจารย์พัฒนพล มีนา 0033003 วิทยาศาสตร์
140. อาจารย์ศักดิ์ชาย สุนทรธนาภิรมย์ 0033003 นิติศาสตร์
141. อาจารย์ปฏิเวทย์ ยาวงษ์ 0033003 นิติศาสตร์
142. อาจารย์กนกวรรณ  ศุกรนันทน์ 0033003 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
143. อาจารย์กันยารัตน์ สอนสุภาพ 0033003 ศึกษาศาสตร์
144. อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม 0033003 ศิลปกรรรมศาสตร์
145. อาจารย์กัญญารัตน์  โคจร 0033003 ศึกษาศาสตร์
146. อาจารย์ธรพร บุศย์น้ำเพชร 0033003 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
147. อาจารย์ยุวดี ไชยเชษฐ์ 0033003 สิ่่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
148. อาจารย์วรากร สุจริต 0033003 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
149. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล แสนสุข 0033003 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
150. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรา กาญจนรัช 0033003 วิทยาศาสตร์
151. อาจารย์เบ็ญจพร กุลนิตย์ 0033003 เทคโนโลยี
152. อาจารย์กานต์สิริ ปักเคธาติ 0033003 วิทยาศาสตร์
153. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณรัตน์ ผาดี 0033003 เทคโนโลยี
154. อาจารย์อิสราภรณ์  สมบุญวัฒนกุล 0033003 คณะเทคโนโลยี
155. อาจารย์สุดารัตน์ ถนนแก้ว 0033003 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
156. อาจารย์คงวิทย์ ประสิทธิ์นอก 0033003 วิทยาศาสตร์
157. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ ชีระโรจน์ 0033003 วิทยาศาสตร์
158. อาจารย์สิริพิศ พิศชวนชม 0033003 วิทยาศาสตร์
159. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์  พรพัชรพงศ์ 0033004 วิทยาการสารสนเทศ
160. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แกมกาญจน์  สมประเสริฐศรี 0033004 วิทยาการสารสนเทศ
161. อาจารย์สยาม จวงประโคน 0033004 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
162. อาจารย์ภัทธิรา สุวรรณโค 0033004 วิทยาการสารสนเทศ
163. อาจารย์ลักษณา เถาว์ทิพย์ 0033004 วิทยาการสารสนเทศ
164. อาจารย์ภาธร นิลอาธิ 0033004 วิทยาการสารสนเทศ
165. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุน เทียมทินกฤต 0033004 วิทยาการสารสนเทศ
166. อาจารย์รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์ 0033004 วิทยาการสารสนเทศ
167. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุฤทธิ์ เจริญอินทร์ 0033004 คณะวิทยาศาสตร์
168. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา เวชโอสถศักดา 0033004 วิทยาการสารสนเทศ
169. อาจารย์จักรกฤษณ์ แสงแก้ว 0033004 วิทยาการสารสนเทศ
170. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  ดีศีลธรรม 0033004 เทคโนโลยี
171. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  ดีศีลธรรม 0033004 เทคโนโลยี
172. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทัย นิ่มน้อย 0033004 วิทยาการสารสนเทศ
173. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาส ผิวอ่อน 0033005 วิทยาศาสตร์
174. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพร  ชุติมันต์ 0033005 วิทยาศาสตร์
175. อาจารย์สุภกร  หาญสูงเนิน 0033005 วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
176. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจบ  วันโน 0033005 วิทยาศาสตร์
177. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตตา สุระภี 0033005 วิทยาศาสตร์
178. อาจารย์ณภัสนันท์ ศรีสารคาม 0033005 วิทยาศาสตร์
179. อาจารย์มนชยา เจียงประดิษฐ์ 0033005 วิทยาศาสตร์
180. อาจารย์บุษกร  คงเอียด 0033005 วิทยาศาสตร์
181. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ แสงประจักษ์ 0033005 วิทยาศาสตร์
182. อาจารย์วรากร สุจริต 0033005 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
183. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์ 0033005 วิทยาศาสตร์
184. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี  บุญชารี 0033005 วิทยาศาสตร์
รายชื่ออาจารย์ที่สอนรายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ
ชื่อ-สกุลวิชาที่สอนคณะที่สังกัด
1. อาจารย์สุภาพร  อาญาเมือง 0034001 พยาบาลศาสตร์
2. อาจารย์อัจฉรา  ชัยชาญ 0034001 พยาบาลศาสตร์
3. อาจารย์ภคินี ศรีสารคาม 0034001 พยาบาลศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช 0034001 แพทยศาสตร์
5. อาจารย์ดรุณี พ่วงพรพิทักษ์ 0034001 แพทยศาสตร์
6. อาจารย์ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์ 0034001 ศึกษาศาสตร์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลยา สุทธิขำ 0034001 วิทยาศาสตร์
8. อาจารย์จงกลณี ธนาไสย์ 0034001 แพทยศาสตร์
9. อาจารย์วัลยา เนาวรัตน์วัฒนา 0034001 แพทยศาสตร์
10. อาจารย์เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์ 0034001 สาธารณสุขศาสตร์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมัทนา กลางคาร 0034001 สาธารณสุขศาสตร์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์ พรหมสัตยพรต 0034001 สาธารณสุขศาสตร์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดารัตน์ สมดี 0034001 คณะสาธารณสุขศาสตร์
14. รองศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ 0034001 สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
15. อาจารย์ประชุมพร เลาห์ประเสริฐ 0034001 สาธารณสุขศาสตร์
16. อาจารย์น้ำผึ้ง ดุงโคกกรวด 0034001 คณะสาธารณสุขศาสตร์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา แสนสีหา 0034001 พยาบาลศาสตร์
18. อาจารย์นริสา วงศ์พนารักษ์ 0034001 พยาบาลศาสตร์
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศาชล  สังฆ์สุข 0034001 พยาบาลศาสตร์
20. อาจารย์กัลยา หาญพิชาญชัย 0034001 สาธารณสุขศาสตร์
21. อาจารย์สุมาลี ชูกำแพง 0034001 วิทยาศาสตร์
22. อาจารย์เกื้อพันธ์ กลั่นการดี 0034001 พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
23. อาจารย์นงเยาว์ มีเทียน 0034001 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ ศุกรนันทน์ 0034001 สาธารณสุขศาสตร์
25. อาจารย์สมเสาวนุช  จมูศรี 0034001 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
26. อาจารย์สุรศักดิ์ เทียบฤทธิ์ 0034001 สาธารณสุขศาสตร์
27. อาจารย์สุรดา จันดีกระยอม 0034001 พยาบาลศาสตร์
28. อาจารย์สุรชาติ สิทธิปกรณ์ 0034001 พยาบาลศาสตร์
29. อาจารย์อรัญญา ทองก้อน 0034001 พยาบาลศาสตร์
30. อาจารย์สุทธิวรรณ  ธรรมวัตร 0034001 แพทยศาสตร์
31. อาจารย์วินิตา  เฝ้าสันเทียะ 0034001 แพทยศาสตร์
32. อาจารย์สุไวย์รินทร์  ศรีชัย 0034001 สาธารณสุขศาสตร์
33. อาจารย์ขวัญจิต  อภัยจิตต์ 0034001 แพทยศาสตร์
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิณัติตา  จิตติวัฒน์ 0034001 แพทยศาสตร์
35. อาจารย์ภัทรพล  โพนไพรสันต์ 0034001 สาธารณสุขศาสตร์
36. อาจารย์จตุพร  เหลืองอุบล 0034001 สาธารณสุขศาสตร์
37. อาจารย์นิจฉรา  ทูลธรรม 0034001 สาธารณสุขศาสตร์
38. อาจารย์สุภาพร  อาญาเมือง 0034002 พยาบาลศาสตร์
39. อาจารย์สุรชาติ สิทธิปกรณ์ 0034002 พยาบาลศาสตร์
40. อาจารย์สุรดา จันดีกระยอม 0034002 พยาบาลศาสตร์
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช 0034002 แพทยศาสตร์
42. อาจารย์ดรุณี พ่วงพรพิทักษ์ 0034002 แพทยศาสตร์
43. อาจารย์ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์ 0034002 ศึกษาศาสตร์
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลยา สุทธิขำ 0034002 วิทยาศาสตร์
45. อาจารย์จงกลณี ธนาไสย์ 0034002 แพทยศาสตร์
46. อาจารย์วัลยา เนาวรัตน์วัฒนา 0034002 แพทยศาสตร์
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ พร้อมพรม 0034002 วิทยาศาสตร์
48. อาจารย์วรรณชัย ชาแท่น 0034002 คณะวิทยาศาสคร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมัทนา กลางคาร 0034002 สาธารณสุขศาสตร์
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์ พรหมสัตยพรต 0034002 สาธารณสุขศาสตร์
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดารัตน์ สมดี 0034002 คณะสาธารณสุขศาสตร์
52. รองศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ 0034002 สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย 0034002 สาธารณสุขศาสตร์
54. อาจารย์อุษา ทองไพโรจน์ 0034002 วิทยาศาสตร์
55. อาจารย์น้ำผึ้ง ดุงโคกกรวด 0034002 คณะสาธารณสุขศาสตร์
56. อาจารย์ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว 0034002 สาธารณสุขศาสตร์
57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย หอมจำปา 0034002 คณะแพทยศาสตร์
58. อาจารย์จิรภา เพชร์สม 0034002 วิทยาศาสตร์
59. อาจารย์ชาคริต ขันนาโพธิ์ 0034002 นิติศาสตร์
60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา แสนสีหา 0034002 พยาบาลศาสตร์
61. อาจารย์นริสา วงศ์พนารักษ์ 0034002 พยาบาลศาสตร์
62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัชญา  สังข์ศรีอินทร์ 0034002 เทคโนโลยี
63. อาจารย์กัลยา หาญพิชาญชัย 0034002 สาธารณสุขศาสตร์
64. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธิน ผดุงกิจ 0034002 เภสัชศาสตร์
65. อาจารย์กันยารัตน์ สอนสุภาพ 0034002 ศึกษาศาสตร์
66. อาจารย์กัญญารัตน์  โคจร 0034002 ศึกษาศาสตร์
67. อาจารย์เกื้อพันธ์ กลั่นการดี 0034002 พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
68. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรา กาญจนรัช 0034002 วิทยาศาสตร์
69. อาจารย์นงเยาว์ มีเทียน 0034002 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
70. อาจารย์สมเสาวนุช  จมูศรี 0034002 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
71. อาจารย์สุรศักดิ์ เทียบฤทธิ์ 0034002 สาธารณสุขศาสตร์
72. อาจารย์สุจิรา มณีรัตน์ 0034002 วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
73. อาจารย์อรัญญา ทองก้อน 0034002 พยาบาลศาสตร์
74. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักฤดี สารธิมา 0034002 วิทยาศาสตร์
75. อาจารย์อัจฉรา  ชัยชาญ 0034002 พยาบาลศาสตร์
76. อาจารย์สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล 0034002 เภสัชศาสตร์
77. อาจารย์อัศวิน อมรสิน 0034002 เทคโนโลยี
78. อาจารย์สุทธิวรรณ  ธรรมวัตร 0034002 แพทยศาสตร์
79. อาจารย์วินิตา  เฝ้าสันเทียะ 0034002 แพทยศาสตร์
80. อาจารย์สุไวย์รินทร์  ศรีชัย 0034002 สาธารณสุขศาสตร์
81. อาจารย์ขวัญจิต  อภัยจิตต์ 0034002 แพทยศาสตร์
82. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิณัติตา  จิตติวัฒน์ 0034002 แพทยศาสตร์
83. อาจารย์ภัทรพล  โพนไพรสันต์ 0034002 สาธารณสุขศาสตร์
84. อาจารย์เฉลิมพร  นามโยธา 0034002 สาธารณสุขศาสตร์
85. อาจารย์นิจฉรา  ทูลธรรม 0034002 สาธารณสุขศาสตร์
86. อาจารย์สุรชาติ สิทธิปกรณ์ 0034003 พยาบาลศาสตร์
87. อาจารย์อตถพร รุ่งสิทธิชัย 0034003 สัตวแพทยศาสตร์
88. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช 0034003 แพทยศาสตร์
89. อาจารย์ดรุณี พ่วงพรพิทักษ์ 0034003 แพทยศาสตร์
90. อาจารย์สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์ 0034003 คณะเภสัชศาสตร์
91. อาจารย์จงกลณี ธนาไสย์ 0034003 แพทยศาสตร์
92. อาจารย์วัลยา เนาวรัตน์วัฒนา 0034003 แพทยศาสตร์
93. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดารัตน์ สมดี 0034003 คณะสาธารณสุขศาสตร์
94. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาพร แสงประจักษ์ 0034003 วิทยาศาสตร์
95. อาจารย์ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว 0034003 สาธารณสุขศาสตร์
96. อาจารย์สุธิรา  มณีฉาย 0034003 วิทยาศาสตร์
97. อาจารย์ธีรพร กทิศาสตร์ 0034003 วิทยาศาสตร์
98. อาจารย์สุทธิรา ขุมกระโทก 0034003 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
99. อาจารย์ประสบอร รินทอง 0034003 เภสัชศาสตร์
100. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจเรศ หาญรินทร์ 0034003 เภสัชศาสตร์
101. อาจารย์ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ 0034003 เภสัชศาสตร์
102. อาจารย์พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ 0034003 เภสัชศาสตร์
103. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธิน ผดุงกิจ 0034003 เภสัชศาสตร์
104. อาจารย์สายทิพย์ สุทธิรักษา 0034003 เภสัชศาสตร์
105. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์ 0034003 เทคโนโลยี
106. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจเรศ หาญรินทร์ 0034003 เภสัชศาสตร์
107. อาจารย์วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม 0034003 คณะเภสัชศาสตร์
108. อาจารย์คัทลียา เมฆจรัสกุล 0034003 เภสัชศาสตร์
109. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัววรุณ ศรีชัยกุล 0034003 สาธารณสุขศาสตร์
110. อาจารย์สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล 0034003 เภสัชศาสตร์
111. อาจารย์ธารินี  ศรีศักดิ์นอก 0034003 เภสัชศาสตร์
112. อาจารย์สุภาพร  อาญาเมือง 0034004 พยาบาลศาสตร์
113. อาจารย์อัจฉรา  ชัยชาญ 0034004 พยาบาลศาสตร์
114. อาจารย์สุรชาติ สิทธิปกรณ์ 0034004 พยาบาลศาสตร์
115. อาจารย์สุรดา จันดีกระยอม 0034004 พยาบาลศาสตร์
116. อาจารย์ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์ 0034004 ศึกษาศาสตร์
117. อาจารย์โสภณวิชญ์  คำพิลัง 0034004 วิทยาการสารสนเทศ
118. อาจารย์ธนารัตน์ ศรีผ่องงาม 0034004 ศึกษาศาสตร์
119. อาจารย์ชนกนารถ ศรีวรรธนะ ซาลิสบูรี่ 0034004 ศึกษาศาสตร์
120. อาจารย์อาภรณ์  โพธิ์ภา 0034004 ศึกษาศาสตร์
121. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริภัค สุระพร 0034004 วิทยาศาสตร์
122. อาจารย์นฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์ 0034004 ศิลปกรรมศาสตร์
123. อาจารย์อาภรณ์  โพธิ์ภา 0034004 ศึกษาศาสตร์
124. รองศาสตราจารย์สุรชา  อมรพันธ์ุ 0034004 คณะศึกษาศาสตร์
125. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา ยีรัมย์ 0034004 วิทยาศาสตร์
126. อาจารย์โสภณวิชญ์  คำพิลัง 0034004 วิทยาการสารสนเทศ
127. อาจารย์อนุรักษ์ปภพ มีตน 0034004 ศึกษาศาสตร์
รายชื่ออาจารย์ที่สอนรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม
ชื่อ-สกุลวิชาที่สอนคณะที่สังกัด
1. อาจารย์นฤทธิพล ศรีสงกา 0036001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. อาจารย์พูลลักษณ์ ตั้งรักษ์วัฒนากุล 0036001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. อาจารย์ศุภลักษณ์ กฤษณานนท์ 0036002 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. อาจารย์มนสิชา แก้วนันไชย 0036002 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. อาจารย์ชาคริยา ชุมมวล 0036002 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 0036002 เทคโนโลยี
7. อาจารย์วิชยา โยชิดะ 0036002 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8. อาจารย์เฉลียว ปราบพารา 0036002 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนานันท์  ตรงดี 0036003 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10. อาจารย์จารุวรรณ  ชาป็องทิเย่ร์ 0036004 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11. อาจารย์อำนวย สมตัว 0036004 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12. อาจารย์พันธ์จิต ดวงจันทร์ 0036004 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13. อาจารย์นันทพร อยู่สะอาด 0036005 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14. อาจารย์ภัทรภร เสนไกรกุล 0036005 วิทยาการสารสนเทศ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน 0036005 วิทยาศาสตร์
16. อาจารย์ดวงเด่น นาคสีหราช 0036005 นิติศาสตร์
17. อาจารย์วันชัย สังฆ์สุข 0036005 วิทยาศาสตร์
18. อาจารย์โสภณวิชญ์  คำพิลัง 0036005 วิทยาการสารสนเทศ
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ แสงประจักษ์ 0036005 วิทยาศาสตร์
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย เนียมสา 0036005 วิทยาศาสตร์
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมศร เลาห์ประเสริฐ 0036005 วิทยาศาสตร์
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระเดช มาจันแดง 0036005 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี รตโนภาส  สุวรรณลี 0036005 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24. ศาสตราจารย์ไพบูลย์ บุญไชย 0036005 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ 0036006 วิศวกรรมศาสตร์
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา เวชโอสถศักดา 0036006 วิทยาการสารสนเทศ
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย แก้ววังชัย 0036006 วิทยาศาสตร์
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร 0036006 ศึกษาศาสตร์
29. อาจารย์โสภา แคนสี 0036006 วิศวกรรมศาสตร์
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชชัย จิตรนันท์ 0036006 ศึกษาศาสตร์
31. อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม 0036007 ศิลปกรรรมศาสตร์
32. รองศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป 0036007 วิศวกรรมศาสตร์
33. อาจารย์อิสราภรณ์  สมบุญวัฒนกุล 0036007 คณะเทคโนโลยี
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอุมา ลาสุนนท์ 0036007 วิศวกรรมศาสตร์
35. อาจารย์จุฬารัตน์  ขันแก้ว 0036007
36. อาจารย์ภัทรภร เสนไกรกุล 0036007 วิทยาการสารสนเทศ
37. อาจารย์รัตนาวดี สนธิประสาท 0036007 การบัญชีและการจัดการ
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์  พรพัชรพงศ์ 0036007 วิทยาการสารสนเทศ
39. อาจารย์วราวุฒิ  นาคบุญนำ 0036007 การบัญชีและการจัดการ
40. อาจารย์ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว 0036007 สาธารณสุขศาสตร์
41. อาจารย์องอาจ  ชาญประสิทธิ์ชัย 0036007 การบัญชีและการจัดการ
42. อาจารย์อมฤต  สมพงษ์ 0036007 การบัญชีและการจัดการ
43. อาจารย์คชากฤษ เหลี่ยมไธสง 0036007 วิทยาการสารสนเทศ
44. อาจารย์ชนกนารถ ศรีวรรธนะ ซาลิสบูรี่ 0036007 ศึกษาศาสตร์
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัชญา  สังข์ศรีอินทร์ 0036007 เทคโนโลยี
46. อาจารย์วราวรรณ  ชูวิรัช 0036007 การบัญชีและการจัดการ
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรินธร นามวรรณ 0036008 ศึกษาศาสตร์
48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักฤดี สารธิมา 0036008 วิทยาศาสตร์
49. อาจารย์สุดารัตน์ ถนนแก้ว 0036008 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลยา สุทธิขำ 0036008 วิทยาศาสตร์
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร เพ็งชัย 0036008 วิศวกรรมศาสตร์
52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย ตันศรีสกุล 0036008 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
53. อาจารย์สุรเชต น้อยฤทธิ์ 0036008 ศึกษาศาสตร์
54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักฤดี สารธิมา 0036009 วิทยาศาสตร์
55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริภัค สุระพร 0036009 วิทยาศาสตร์
56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรินธร นามวรรณ 0036009 ศึกษาศาสตร์
57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร เพ็งชัย 0036009 วิศวกรรมศาสตร์
58. อาจารย์ชนกนารถ ศรีวรรธนะ ซาลิสบูรี่ 0036010 ศึกษาศาสตร์
59. อาจารย์สุรเชต น้อยฤทธิ์ 0036010 ศึกษาศาสตร์
60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร เพ็งชัย 0036010 วิศวกรรมศาสตร์
61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชชัย จิตรนันท์ 0036011 ศึกษาศาสตร์
62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภัสสร  บุษหมั่น 0036011 เทคโนโลยี
63. รองศาสตราจารย์นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล 0036011 ศึกษาศาสตร์
64. อาจารย์สุดารัตน์ ถนนแก้ว 0036011 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
65. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังอร แถวโนนงิ้ว 0036011 วิทยาศาสตร์
รายชื่ออาจารย์ที่สอนรายวิชาในกลุ่มสหศาสตร์
ชื่อ-สกุลวิชาที่สอนคณะที่สังกัด
1. อาจารย์อภิราดี จันทร์แสง 0035001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. อาจารย์พิมเสน บัวระภา 0035001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. อาจารย์สุขิริณณ์  อามาตย์บัณฑิต 0035001 ศึกษาศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์ 0035001 เทคโนโลยี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ ชีระโรจน์ 0035001 วิทยาศาสตร์
6. อาจารย์สุจิรา มณีรัตน์ 0035001 วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 0035001 เทคโนโลยี
8. อาจารย์วรากร สุจริต 0035001 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
9. อาจารย์อิสราภรณ์  สมบุญวัฒนกุล 0035001 คณะเทคโนโลยี
10. อาจารย์โสภณวิชญ์  คำพิลัง 0035001 วิทยาการสารสนเทศ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์ 0035001 วิทยาศาสตร์
12. อาจารย์สุรชาติ สิทธิปกรณ์ 0035001 พยาบาลศาสตร์
13. อาจารย์สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล 0035001 เภสัชศาสตร์
14. อาจารย์อัศวิน อมรสิน 0035001 เทคโนโลยี
15. อาจารย์คชากฤษ เหลี่ยมไธสง 0035001 วิทยาการสารสนเทศ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัชญา  สังข์ศรีอินทร์ 0035001 เทคโนโลยี
17. อาจารย์วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม 0035001 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ 0035001 วิทยาศาสตร์
19. อาจารย์ธรพร บุศย์น้ำเพชร 0035001 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
20. อาจารย์วันชัย สังฆ์สุข 0035001 วิทยาศาสตร์
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตตา สุระภี 0035001 วิทยาศาสตร์
22. อาจารย์ยุวดี ไชยเชษฐ์ 0035001 สิ่่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
23. อาจารย์กนกวรรณ  ศุกรนันทน์ 0035001 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
24. อาจารย์สาวิตรี  รตโนภาส สุวรรณลี 0035001
25. อาจารย์แตงอ่อน ศรีรักษ์ 0035001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26. อาจารย์สุไวย์รินทร์  ศรีชัย 0035001 สาธารณสุขศาสตร์
27. อาจารย์ภัทรพล  โพนไพรสันต์ 0035001 สาธารณสุขศาสตร์
28. อาจารย์เฉลิมพร  นามโยธา 0035001 สาธารณสุขศาสตร์
29. อาจารย์อภิพงษ์ พุฒคำ 0035001 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
30. อาจารย์ปิยาภรณ์ แสนศิลา 0035001 แพทยศาสตร์
31. อาจารย์พนารัตน์  มาศฉมาดล 0035001 นิติศาสตร์
32. อาจารย์ภูวดล โกมณเฑียร 0035001 วิทยาศาสตร์
33. อาจารย์อมรรัตน์  อริยะชัยประดิษฐ์ นิ่มหนู 0035001
34. อาจารย์วุฒิศาสตร์  โชคเกื้อ 0035001 วิทยาศาสตร์
35. อาจารย์วรากร  สีโย 0035001 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
36. อาจารย์หทัย ไชยงาม 0035001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
37. อาจารย์อรรถพล ศรีประเสริฐ 0035001 มนุายศาสตร์และสังคมศาสตร์
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 0035001 เทคโนโลยี
39. อาจารย์ชาคริต ขันนาโพธิ์ 0035001 นิติศาสตร์
40. อาจารย์ดวงเด่น นาคสีหราช 0035001 นิติศาสตร์
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา เวชโอสถศักดา 0035001 วิทยาการสารสนเทศ
42. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 0035001 เทคโนโลยี
43. อาจารย์ธวัช ชินราศรี 0035001 เทคโนโลยี
44. อาจารย์บุษบา ธระเสนา 0035001 เทคโนโลยี
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดารัตน์ สมดี 0035001 คณะสาธารณสุขศาสตร์
46. อาจารย์นงนุช  แสงสุระ 0035001 วิทยาศาสตร์
47. อาจารย์วิศิษฏ์ เจนนานนท์ 0035001 นิติศาสตร์
48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล 0035001 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
49. อาจารย์มนตรี  พิมพ์ใจ 0035001
50. อาจารย์นพดล นิ่มหนู 0035001 นิติศาสตร์
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร  วงศ์จันทรา 0035001 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
52. อาจารย์วราภรณ์  สุทธิสา 0035001 วิทยาศาสตร์
53. อาจารย์ญาวุฒิ  อุทรักษ์ 0035001 วิทยาศาสตร์
54. อาจารย์ญาณวุฒิ อุทรักษ์ 0035001 วิทยาศาสตร์
55. อาจารย์นันทวรรณ  ทิพยเนตร 0035001
56. อาจารย์นันทวรรณ  ทิพยเนตร 0035001
57. อาจารย์วิญญา  ดุงแก้ว 0035001 วิทยาศาสตร์
58. อาจารย์อมรเทพ  เมืองแสน 0035001 นิติศาสตร์
59. อาจารย์ธนิดา ศรีปัจฉิม 0035001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
60. อาจารย์สมบัติ อัปมระกา 0035001 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
61. อาจารย์สมบัติ อัปมระกา 0035001 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
62. อาจารย์วรรณา คำปวนบุตร 0035001 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
63. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรศักดิ์ โพกาวิน 0035001 การเมืองการปกครอง
64. อาจารย์จิตรลดา ไชยะ 0035001 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
65. อาจารย์วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ 0035001 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
66. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น 0035001 วิทยาการสารสนเทศ
67. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนกานต์ อินทรกำแหง 0035001 สัตวแพทยศาสตร์
68. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัณฑนา นครเรียบ 0035001 วิทยาศาสตร์
69. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชคชัย วิริยะพงษ์ 0035001 วิทยาศาสตร์
70. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนงศักดิ์ มูลตรี 0035001 เทคโนโลยี
71. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญญู แก้วดวงตา 0035001 เทคโนโลยี
72. อาจารย์อังคณา พรมรักษา 0035001 วิทยาการสารสนเทศ
73. อาจารย์ศรีกัญภัสสร์ รังษีบวรกุล 0035001 ศึกษาศาสตร์
74. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์ 0035001 วิทยาการสารสนเทศ
75. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละมุล วิเศษ 0035001 วิศวกรรมศาสตร์
76. อาจารย์สุดาเรศ ศิริสิทธิ์ธนภาค 0035001 ศึกษาศาสตร์
77. อาจารย์ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา 0035001 วิทยาการสารสนเทศ
78. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนันต์ นาคบรรพต 0035001 วิทยาศาสตร์
79. อาจารย์นุชิดา สุวแพทย์ 0035001 วิศวกรรมศาตร์
80. อาจารย์ประสงค์ สายหงษ์ 0035001
81. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลือชัย บุตคุป 0035001 เทคโนโลยี
82. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัททิรา เกษมศิริ 0035001 เทคโนโลยี
83. อาจารย์อัฐพล  อินต๊ะเสนา 0035001 ศึกษาศาสตร์
84. อาจารย์เมธาวี รอตมงคลดี 0035001 เทคโนโลยี
85. อาจารย์ศตวรรษ ทวงชน 0035001 วิศวกรรมศาสตร์
86. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี ไทเมืองพล 0035001 เทคโนโลยี
87. อาจารย์กฤต  จันทรสมัย 0035001 วิศวกรรมศาสตร์
88. อาจารย์วาสนา  ศิริแสน 0035001 สัตวแพทยศาสตร์
89. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี  ปิระเต 0035001 สัตวแพทยศาสตร์
90. อาจารย์บงกชกร ศุภเกษร 0035001 ศึกษาศาสตร์
91. อาจารย์กนกกุล มาเวียง 0035001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
92. อาจารย์จรวย สาวิถี 0035001 การบัญชีและการจัดการ
93. รองศาสตราจารย์สุวรรณ หวังเจริญเดช 0035001 การบัญชีและการจัดการ
94. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร อัฒจักร 0035001 ศึกษาศาสตร์
95. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ แสงมหาชัย 0035001 การบัญชีและการจัดการ
96. อาจารย์รัตนาวดี สนธิประสาท 0035001 การบัญชีและการจัดการ
97. อาจารย์อัครเดช ฉวีรักษ์ 0035001 การบัญชีและการจัดการ
98. อาจารย์นฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์ 0035001 ศิลปกรรมศาสตร์
99. อาจารย์อภิชัย มหธรรม 0035001 การบัญชีและการจัดการ
100. อาจารย์อดิศักดิ์ ภูผา 0035001 ศิลปกรรมศาสตร์
101. อาจารย์ธัญญรัตน์ อัศวนนท์ 0035001 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
102. อาจารย์สันติสุข แหล่งสนาม 0035001 ศิลปกรรมศาสตร์
103. อาจารย์คมกริช วงแข 0035001 การบัญชีและการจัดการ
104. อาจารย์นวลละออง อรรถรังสรรค์ 0035001 การบัญชีและการจัดการ
105. อาจารย์อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา 0035001 การบัญชีและการจัดการ
106. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไตรรงค์ สวัสดิกุล 0035001 การบัญชีและการจัดการ
107. อาจารย์อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ 0035001 การบัญชีและการจัดการ
108. อาจารย์เอกภูมิ วงษาไฮ 0035001 การบัญชีและการจัดการ
109. อาจารย์พงศธร ตันตระบัณฑิตย์ 0035001 การบัญชีและการจัดการ
110. อาจารย์แคทลียา ชาปะวัง 0035001 การบัญชีและการจัดการ
111. อาจารย์รัชนูพรรณ คำสิงห์ศรี 0035001 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
112. อาจารย์ณัฏฐ์ ธารเจริญ 0035001 การบัญชีและการจัดการ
113. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตรา จิระวุฒินันท์ 0035001 การบัญชีและการจัดการ
114. อาจารย์เมทินี โคตรดี 0035001 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
115. อาจารย์ธวัชวงศ์ ลาวัณย์ 0035001 วิทยาการสารสนเทศ
116. อาจารย์สายไหม ไชยศิรินทร์ 0035001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
117. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ  หรรนภา 0035001 มนุษยศาสตร์ฯ
118. อาจารย์อภิราดี จันทร์แสง 0035001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
119. อาจารย์นิตยา วรรณกิตร์ 0035001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
120. อาจารย์วลีรัตน์  มันทุราช 0035001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
121. อาจารย์ณัฐกฤตา นามมนตรี 0035001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
122. อาจารย์วิชยา โยชิดะ 0035001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
123. อาจารย์ดุจตะวัน อินศร 0035001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
124. อาจารย์พจมาน มูลทรัพย์ 0035001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
125. อาจารย์วิรยา ตาสว่าง 0035001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
126. อาจารย์ปฏิวัติ ฤทธิเดช 0035001 วิทยาการสารสนเทศ
127. อาจารย์จรรยา ดุลยะลา 0035001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
128. อาจารย์ศุภชัย ตู้กลาง 0035001 ศึกษาศาสตร์
129. อาจารย์วีระพงษ์ หาญรินทร์ 0035001 สาธารณสุขศาสตร์
130. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย 0035001 สาธารณสุขศาสตร์
131. อาจารย์น้ำผึ้ง ดุงโคกกรวด 0035001 คณะสาธารณสุขศาสตร์
132. อาจารย์กัลยา หาญพิชาญชัย 0035001 สาธารณสุขศาสตร์
133. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุฤทธิ์ เจริญอินทร์ 0035001 คณะวิทยาศาสตร์
134. อาจารย์กิ่งกาญจน์ โสภณพิศุตม์ 0035001 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
135. อาจารย์ยสพรรณ พันธะศรี 0035001 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
136. อาจารย์เกศสุดา  นาสีเคน 0035001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
137. อาจารย์คันธพร ช่างประเสริฐ 0035001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
138. อาจารย์จารุณีย์  นิมิตศิริวัฒน์ 0035001 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
139. อาจารย์เจนจิรา  นาเมืองรักษ์ 0035001 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
140. อาจารย์ชนิดาภา  สุขเจริญ 0035001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
141. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา  ทองสวัสดี 0035001 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
142. อาจารย์ชาคริยา ชุมมวล 0035001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
143. อาจารย์ฐิติรัตน์  นิมิตบรรณสาร 0035001 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
144. อาจารย์ดิฐา  แสงวัฒนะชัย 0035001 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
145. รองศาสตราจารย์ต้องจิตร  ถันชมนาง 0035001 แพทยศาสตร์
146. อาจารย์นงเยาว์ มีเทียน 0035001 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม