ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์แจ้งที่นั่งสอบสำหรับการสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์

E-Testing หรือ การสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการจัดสอบรูปแบบใหม่ที่สำนักศึกษาทั่วไปใช้จัดสอบกลางภาค ปลายภาค หรือการสอบอื่นใดที่จัดขึ้นโดยสำนักศึกษาทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบ อีกทั้งยังลดการใช้ทรัพยากรในการจัดสอบ ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณกระดาษ ลดจำนวนบุคลากรที่ใช้ในการคุมสอบ และยังส่งผลให้กระบวนการจัดส่งคะแนนสอบมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะตัดปัญหาการฝนรหัสนิสิต รหัสวิชา ตลอดจนการฝนกลุ่มเรียนผิดพลาด ซึ่งในอนาคตจะมีการขยายการจัดสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปในทุกรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป

ค้นหาที่นั่งสอบ E-Testing

ในกรณีที่ตารางสอบในรายวิชาดังกล่าวชนกับการสอบในรายวิชาอื่นให้แจ้งข้อมูลพร้อมรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ==>คลิกที่นี่<==หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ facebook: https://www.facebook.com/suleepornn.uhwha