ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์แจ้งที่นั่งสอบสำหรับการสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์

E-Testing หรือ การสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการจัดสอบรูปแบบใหม่ที่สำนักศึกษาทั่วไปใช้จัดสอบกลางภาค ปลายภาค หรือการสอบอื่นใดที่จัดขึ้นโดยสำนักศึกษาทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบ อีกทั้งยังลดการใช้ทรัพยากรในการจัดสอบ ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณกระดาษ ลดจำนวนบุคลากรที่ใช้ในการคุมสอบ และยังส่งผลให้กระบวนการจัดส่งคะแนนสอบมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะตัดปัญหาการฝนรหัสนิสิต รหัสวิชา ตลอดจนการฝนกลุ่มเรียนผิดพลาด ซึ่งในอนาคตจะมีการขยายการจัดสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปในทุกรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
รายวิชาที่จัดสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 มีดังนี้
0033001 : แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา (2 มีนาคม 2560)
0033002 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัฒน์ (3 มีนาคม 2560)
0036011 : พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต (4 มีนาคม 2560)
0033003 : ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น (5 มีนาคม 2560)
0034001 : การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน (6 มีนาคม 2560)
0032005 : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (7 มีนาคม 2560)
0033004 : เทคโนโลยีสารสนเทศ (8 มีนาคม 2560)
0031004 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ (9 มีนาคม 2560)
0031005 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ (10 มีนาคม 2560)
0036005 : ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก (11 มีนาคม 2560)
0034003 : ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต (12 มีนาคม 2560)

เว็บไซต์นี้ใช้ในการแจ้งที่นั่งสอบและขอย้ายคาบสอบกรณีที่ตารางสอบรายวิชาที่จัดสอบแบบ e-Testing(ระบุที่ด้านบน) ชนกับวิชาอื่นเท่านั้นนะคะ หากเป็นกรณีที่วิชาศึกษาทั่วไปชนโดยไม่ใช่วิชา ที่ระบุด้านบน ให้ติดต่องานตารางสอบ ห้อง RN-101 ค่ะ

ค้นหาที่นั่งสอบ E-Testing

ในกรณีที่ตารางสอบในรายวิชาดังกล่าวชนกับการสอบในรายวิชาอื่นให้แจ้งข้อมูลพร้อมรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ==>คลิกที่นี่<==หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ facebook: https://www.facebook.com/suleepornn.uhwha