เว็บไซต์รายวิชา

:: กลุ่มภาษาอังกฤษ ::
0031001 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (Daily English Conversation)
0031002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative English)
0031003 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน (English for Specific Purposes)

:: กลุ่มภาษาไทยและภาษาอื่นๆ ::
0031004 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ (Thai for Academic Communication)
0031005 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ (Thai for Aesthetic Communication)
0031006 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Languages and Cultures)

:: กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ::
0032001 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา (Man, Civilization and Religions)
0032002 กฎหมายและจริยธรรม (Laws and Morality)
0032003 ศิลปะวิจักษ์ (Art Appreciation)
0032004 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้ (Humanity and Learning)
0032005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy)

:: กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ::
0033001 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา (Concepts of Science and Philosophy)
0033002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์ (Science and Technology in Globalized Society)
0033003 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Natural Resources and Local Wisdoms)
0033004 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
0033005 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ (Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science)

:: กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ ::
0034001 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน (Personal and Community Health Care)
0034002 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต (Consumption for Life Quality)
0034003 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต (Drug and Health Products for life quality)
0034004 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Physical Exercise for Health)

:: กลุ่มสหศาสตร์ ::
0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน (One Program One Community)  | ==> ระบบบริหารจัดการขยะ |

:: กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม ::
0036011 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต (Buddhism and Living)