Breaking News
Home / กิจกรรมลงชุมชน ปีงบประมาณ 2563 (Community service projects/ Fiscal year 2020)

กิจกรรมลงชุมชน ปีงบประมาณ 2563 (Community service projects/ Fiscal year 2020)

โครงการสุขภาพดีวิถีไทยกับการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมภาวะโภชนาการดีในเด็กวัยเรียน คณะสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรโภชนาการศาสตร์)

โครงการ“หัวขัววิถีใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลไข้เลือดออก” คณะสาธารณสุขศาสตร์

การสร้างอาคารฝึกอบรมการทำอาชีพเพาะเห็ด คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอลายขัดบ้านดอนยม คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ ผังเมือง นฤมิตศิลป์

โครงการ Plastic bags : Less is More คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการศึกษาพฤติกรรมการทิ้งขยะและปริมาณขยะ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

โครงการแต้มสีด้วยจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน รายวิชา หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการขยะไร้ค่าพัฒนาสู่งานออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์

โครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการขยะในหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม