Breaking News
Home / กิจกรรม

กิจกรรม

โครงการสร้างมูลค่าจากทรัพยากรธรรมชาติ บ้านโนนแสบง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ลงชุมชนบ้านโนนแสบง

  1. การที่ได้ลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านในหมู่บ้านโนนแสบงได้เจอกับปัญหาการจัดการขยะของหมู่บ้านที่ ไม่ได้รับการบริการจากเทศบาล

   ทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านต้องจัดการปัญหาดังกล่าวนี้เอง แต่เรื่องการจัดการขยะของหมู่บ้านนั้นชาวบ้านแต่ละครัวเรือนสามารถกำจัดขยะได้อยู่บ้าง เช่น การแยกเอาไปเผาที่ไร่นาของตนส่วนหนึ่ง และมี อสม. ไปอบรมการเอาขยะเปียกมาหมักทำปุ๋ย ส่วนขยะที่รีไซเคิลได้ก็แยกไปขาย        

เนื่องจากปัญหาขยะชาวบ้านในหมู่บ้านโนนแสบง พอสามารถจัดการกันเองได้

           เราจึงมามองในมุมของทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้านว่าพอจะมีอะไรบ้างที่สามารถนำมาพัฒนาและทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน จากการสอบถาม นายสมคักดิ์ แหล่งหล้า (ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านโนนแสบง) ได้ให้ข้อมูลว่ามี มะขามในชุมชนเป็นจำนวนมาก