แบบฟอร์มเทียบโอนผลการศึกษาอัตโนมัติ

ข้อมูลนิสิต
หากนิสิตเคยกรอกข้อมูลเบื้องต้นแล้ว สามารถทำการเทียบโอนรายวิชาได้เลย

รหัสนิสิตใหม่/New ID รหัสนิสิตเก่า/Old ID

นิสิต รหัส 61 สามารถเทียบโอนได้ 1 ครั้งเท่านั้นต่อการเป็นนิสิต มมส. และผลการศึกษาของการเทียบโอน
จะนำไปคิดเกรดเฉลี่ยและนับเป็นหน่วยกิตในการจำแนกสภาพนิสิต (คิดการพ้นสภาพ)