คู่มือการเทียบโอนผลการศึกษาออนไลน์

 ขอเชิญประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบฯ 

แบบฟอร์มเทียบโอนผลการศึกษาอัตโนมัติ

ข้อมูลนิสิต
หากนิสิตเคยกรอกข้อมูลเบื้องต้นแล้ว สามารถทำการเทียบโอนรายวิชาได้เลย ==>(***เทียบโอน***)

ชื่อ/Name สกุล/Surname

รหัสนิสิตใหม่/New ID รหัสนิสิตเก่า/Old ID
คณะ/Faculty สาขา/Major
ระดับการศึกษา ระบบ ชั้นปี