ลงทะเบียนข้อมูลผู้ประสงค์เป็นกรรมการคุมสอบ
ทั้งนี้กรรมการที่สามารถคุมสอบได้นั้นต้องเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคามและจะต้องเป็นผู้ไม่เคยขาดการปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบเท่านั้น
***ท่านใดลงทะเบียนแล้วขอความกรุณาไม่ลงซ้ำนะคะ***

คำนำหน้า:
ชื่อ :
สกุล:
หน่วยงานต้นสังกัด:
เลขบัตรประชาชน :
เบอร์มือถือ :
* กรอกเพียงเบอร์เดียวเท่านั้น
เบอร์ภายใน:
* กรอกเพียงเบอร์เดียวเท่านั้น
เลือกตึกที่อยู่ใกล้ที่ทำงาน 1:
* ตึกที่จะเดินทางมาไม่ไกลจากตึกที่ทำงาน
เลือกตึกที่อยู่ใกล้ที่ทำงาน 2:
* กรณีตึกใกล้หมายเลข 1 เต็ม