การประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 9/2559

GE มอบหนังสือประกอบการเรียนการสอนให้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

มมส ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2560

การประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 (Improvement Plan) และแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558

“เด็กดีมีที่เรียน คืนถิ่นทำดี” ปีที่ 2 ณ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

GE เข้ารับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย

GE เข้ารับการตรวจประเมิน กพร ประจำปีงบประมาณ 2559

“เด็กดีมีที่เรียน คืนถิ่นทำดี” ปีที่ 2 ณ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

โครงการการพัฒนาชุมชนบ้านปอพานให้เป็นที่พักวัฒนธรรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ประเภทนักเรียน นิสิตและนักศึกษาสำหรับพื้นที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม