Office of General Education Mahasarakham University

 

เรื่องล่าสุด

GE ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 20 กันยายน 2566  เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป สำนักศึ…
Read more

GE ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00-13.00 น.  ผู้ช่ว…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 11/2566

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน  2566  เวลา 13.30 น.&…
Read more

กิจกรรม MSU BCG Hackathon Progress Report and Presentation

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 10/2566

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม  2566  เวลา 13.30 น.&…
Read more

ขอแสดงความยินดี อผปส.ดีเด่น อาจารย์ดีเด่น บุคลากรดีเด่น

ขอแสดงความยินดี อผปส.ดีเด่น อาจารย์ดีเด่น บุคลากรดีเด่น

วันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 14

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารราชนครินทร์ มห…
Read more

MSU Homeroom International Day 2023

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นสากล MSU Homeroom I…
Read more

Homeroom Open House 2023

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นสากล กิจกรรม Homero…
Read more

MSU HOMEROOM FESTIVAL 2023

เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ศูน…
Read more

บุคลากร GE ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน

บุคลากร GE ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจ…
Read more

สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดค่ายเยาวชนนานาชาติ MSU INDIE Camp 2023

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ภาษา สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิ…
Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อสอบแบบเลือกตอบและแผนผังข้อสอบ

(Workshop on Designing Multiple Choice Questions and Te…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 9/2566

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 น.  สำนักศ…
Read more

บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมงานสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพบิดาของผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป มมส

รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต รองผู้อำนวยการสำนั…
Read more

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2566 &nbsp…
Read more

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 3/2565

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 3/2565…
Read more

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอร่วมแสดงความยินดีกับทีมนิสิต ที่ต่อยอดองค์ความรู้จากรายวิชาศึกษาทั่วไป

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอร่วมแสดงความยิน…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 7/2566

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. สำนักศึกษาท…
Read more

การตรวจสุขภาพบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปี 2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 09.30 น. สำนักศึกษา…
Read more

การประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 3/2566

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม  2566   เวลา  13.30 น.  สำนักศึ…
Read more

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันศุกร์ที่  26 พฤษภาคม 2566  เวลา  13.30 น. เป็นต…
Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาค 3/2565

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาค 3/2565รายชื…
Read more

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการทวนส…
Read more

GE จัดโครงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. &n…
Read more

อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2566) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยรองศ…
Read more

MSU CASE Camp วันที่ 6

วันจันทร์ 15 พฤษภาคม 2566 สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดค่ายเ…
Read more

MSU CASE Camp (วันที่ 5 ณ โรงแรม VICTORIA จังหวัดเชียงใหม่)

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดค…
Read more

ค่ายเยาวชนนานาชาติ MSU CASE Camp

สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดค่ายเยาวชนนานาชาติ MSU CASE Cam…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่  6/2566

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม  2566  เวลา 13.30 น.&n…
Read more

ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดาวน์โหลด

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง รับส…
Read more

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2566

30032566-1ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2566

20032566ดาวน์โหลด

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2566

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2566

register_person01ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานที่จ้างตามภารกิจ สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 4/2565

07122565-jobดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันตำแหน่ง อาจารย์ สาขา ภาษาจีน

ดาวน์โหลดดาวน์โหลด

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานที่จ้างตามภารกิจ สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 4/2565

ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง&nbsp…
Read more

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานที่จ้างตามภารกิจ สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัต…
Read more

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 15 ฉบับที่ 160 ประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2566

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 15 ฉบับที่ 160 ประจำเดือน …
Read more

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 15 ฉบับที่ 159 ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2566

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 15 ฉบับที่ 159 ประจำเดือน …
Read more

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2566

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 15 ฉบับที่ 158 ประจำเดือน …
Read more

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 15 ฉบับที่ 157 (ม.ค.-ก.พ.66)

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 14 ฉบับที่ 156 ประจำเดือน พฤศจิกายน -ธันวาคม 2565

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 14 ฉบับที่ 156 ประจำเดือน …
Read more

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 14 ฉบับที่ 155 ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2565

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 14 ฉบับที่ 154 ประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2565

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 14 ฉบับที่ 154 ประจำเดือน …
Read more

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 14 ฉบับที่ 153 ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2565

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 14 ฉบับที่ 152 ประจำเดือน …
Read more

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 14 ฉบับที่ 152 ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2565

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 14 ฉบับที่ 152 ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2565

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 14 ฉบับที่ 151 ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565

จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 14 ฉบับที่ 151 ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565

Verified by MonsterInsights