ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำสื่อและนวัตกรรม 
Read more
กลุ่มงานบริหาร ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  
Read more
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการวิเคราะห์ ส 
Read more
ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาส 
Read more
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้ 
Read more
วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 
Read more
กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต ประชุมแลกเปลี่ยน 
Read more
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำราเรียน/เอกสารประกอ 
Read more
วันนี้ (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 10.30  
Read more
งานพัฒนานิสิต สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหา 
Read more