News

Office of General Education Mahasarakham University

กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (…
Read more

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำราเรียน

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำราเรียน/เอกสารประกอบการสอนหมว…
Read more

GE ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

วันนี้ (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 10.30 น. สำนักศึ…
Read more

โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเป็นผู้ประกอบการ

งานพัฒนานิสิต สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้…
Read more

การประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 (มกราคม 65)

การประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 ประจำเ…
Read more

โครงการอบรมภาษาจีน เพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการการอบรมภาษาจีนเพื่อการจัด…
Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาค 2-2564

Download เพื่อดูรายละเอียด Download เพื่อดูรายละเอียด

Verified by MonsterInsights