ผู้เขียน: admin

Office of General Education Mahasarakham University

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 ว…
Read more

GE ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565

สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2564 ต้อนรั…
Read more

Christmas Day with Music and Poetry

สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษา…
Read more

โครงการ Active learning : Enhancing student engagement in online classes

เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.30 น. สำ…
Read more

โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูล

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้อง RN 204 อาคารราชน…
Read more

บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจากงานประจำและวิจัยในชั้นเรียน

บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจากงานประจำ…
Read more

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท…
Read more

โครงการ : การสร้างพลเมืองแห่งอนาคตด้วยการศึกษาทั่วไป

วันศุกที่ 12 พฤศจิกายน 2564 งานพัฒนาอาจารย์ สำนักศึกษาท…
Read more

GE ปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริมบรรยากาศองค์กรแห่งความสุข

สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่…
Read more

Verified by MonsterInsights