ผู้เขียน: Chorladda Khamtanee

Office of General Education Mahasarakham University

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา  2566

เมื่อวันจันทร์ที่  28  พฤศจิกายน  2565&n…
Read more

รายวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่จะต้องลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2565

รายวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่จะต้…
Read more

GE ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565  เวลา 10.30 น. สำนักศึกษาทั่วไ…
Read more

 กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

 กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 สา…
Read more

การประชุมจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  สำน…
Read more

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 รายวิชาศึกษาทั่วไ…
Read more

การประกวด Cover Dance และ การประกวด Cosplay

การประกวด Cover Dance และ การประกวด Cosplayในงาน MSU St…
Read more

GE รับการตรวจประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สำนักศึกษ…
Read more

Verified by MonsterInsights