หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

Office of General Education Mahasarakham University

GE ให้การต้อนรับอาจารย์ผู้นิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากภาควิชาภาษาไทยฯ

เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักศึกษาท…
Read more

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์”

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการ…
Read more

การประชุมเตรียมความพร้อม (MSU English Exit-Exam) 65

การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดทดสอบความสามารถด…
Read more

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษ…
Read more

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 ว…
Read more

GE ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565

สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2564 ต้อนรั…
Read more

Christmas Day with Music and Poetry

สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษา…
Read more

Verified by MonsterInsights