Mahasarakham ,Thailand
043-754055
geinnovation@msu.ac.th

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

Office of General Education Mahasarakham University

อธิการบดี มมส ตรวจเยี่ยมสำนักศึกษาทั่วไปเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565  เวลา 15.00 น. ผู…
Read more

สอบย้อนหลังปลายภาค 3/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค 3/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค 3/2564 โดยจ…
Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค 2/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค 2/2564 จัดส…
Read more

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการจัดการเ…
Read more

กลุ่มงานบริหาร ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

กลุ่มงานบริหาร ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การจัดทำผล…
Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์งาน

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ง…
Read more

ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เมื่อวั…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2565

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/256…
Read more

ต้อนรับสำนักตรวจภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักศึกษา…
Read more

กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (…
Read more