กลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง

Office of General Education Mahasarakham University

นางเจริญใจ กุลดิลก

นางเจริญใจ กุลดิลก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน กพร.
เบอร์โทรภายใน 2071
charoenjai.k@msu.ac.th

นายปริญญ์ งามสุทธิ

นายปริญญ์ งามสุทธิ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานพัฒนาอาจารย์และกิจการพิเศษ
เบอร์โทรภายใน 2115
Domes_2005GE@msu.ac.th

นางสาวศศิธร นุชิต

นางสาวศศิธร นุชิต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานแผนงานและงบประมาณ
เบอร์โทรภายใน 2069
sasitorn.n@msu.ac.th

นางฤทัยรัตน์ มายร์ สรสันต์

นางฤทัยรัตน์ มายร์ สรสันต์

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

งานการเงิน
เบอร์โทรภายใน 2069, 2071
ruethairat@msu.ac.th

นางสาวรัชยา ชูคันหอม

นางสาวรัชยา ชูคันหอม

นักวิชาการเงินและบัญชี

งานการเงิน
เบอร์โทรภายใน 2069
ratchaya.c@msu.ac.th

นางสาวสุภารัตน์ ใจบุญ

นางสาวสุภารัตน์ ใจบุญ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

งานครุภัณฑ์
เบอร์โทรภายใน 2069,2071
supharat.j@msu.ac.th

นางสาวอังคณา นาชัยเพิ่ม

นางสาวอังคณา นาชัยเพิ่ม

นักวิชาการพัสดุ

งานพัสดุ
เบอร์โทรภายใน 2071
angkana.se@msu.ac.th

Verified by MonsterInsights