บุคลากร

Office of General Education Mahasarakham University

ผู้บริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์
ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป
เบอร์โทรภายใน 2070
jindaporn@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
เบอร์โทรภายใน 2069
vorapoj@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
เบอร์โทรภายใน 2105
dutchatj@msu.ac.th

อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายส่งเสริมความเป็นนานาชาติและภาพลักษณ์องค์กร
เบอร์โทรภายใน 2052
anyarat.n@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล หมู่มี
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน
เบอร์โทรภายใน 2052
atthaphon.m@mbs.msu.ac.th

นางพัชรนันญ ศรีแก่นจันทร์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
เบอร์โทรภายใน 2115
patcharanun.s@msu.ac.th

หัวหน้ากลุ่มงาน


ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา ศักดิ์คำดวง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
เบอร์โทรภายใน 2017, 2113
krissada.sak@o365.msu.ac.th

นางเจริญใจ กุลดิลก
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง
เบอร์โทรภายใน 2071
charoenjai.k@msu.ac.th

นายจักรพงศ์ กุตเสนา
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
เบอร์โทรภายใน 2105
chakkaphong.k@msu.ac.th

กลุ่มงานบริหาร


ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา ศักดิ์คำดวง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร /งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
เบอร์โทรภายใน 2017, 2113
krissada.sak@o365.msu.ac.th

นางสุลีพร อยู่หว้า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
เบอร์โทรภายใน 2113
suleeporn.u@msu.ac.th

นางสาวอรทัย มัครมย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานการประชุม และงานบริหารความเสี่ยง และงานเลขานุการ
เบอร์โทรภายใน 2057
orathai.m@msu.ac.th

นางสาวศิริวรรณ บุญเพ็ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
เบอร์โทรภายใน 2071
siriwan.b@msu.ac.th

นางสาวช่อลัดดา คำธานี
นักประชาสัมพันธ์
งานนวัตกรรมการเรียนการสอน, งานประชาสัมพันธ์, งานตำราเรียน
เบอร์โทรภายใน 2113
chorladda.k@msu.ac.th

นางสาวรัตนา บุตรดี
นักวิชาการศึกษา
งานบุคลและงานวิจัย
เบอร์โทรภายใน 2069
rattana.b@msu.ac.th

นางสาวยุภา พลตื้อ
นักวิชาการศึกษา
งานบริหารจัดการห้องเรียนรวม
เบอร์โทรภายใน 2103
yupa@msu.ac.th

นายมานะ ภูพันนา
นักวิชาการช่างศิลป์
งานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรภายใน 2052
saiyan.p@o365.msu.ac.th

นายจุมพฏ จันทร์สอาด
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ดูแลห้องเรียนรวม
เบอร์โทรภายใน 2103
joompot.j@msu.ac.th

นายสุรชัย แสนตอ
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ดูแลห้องเรียนรวม
เบอร์โทรภายใน 2103 
surachai.sa@msu.ac.th

นายเสกสรรค์ นิมิตร
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ดูแลห้องเรียนรวม
เบอร์โทรภายใน 2103
Seksan.nim@msu.ac.th

นายอดิศักดิ์ แก้วรุณา
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ดูแลห้องเรียนรวม
เบอร์โทรภายใน 2103
Adisak.ka@msu.ac.th

นายประยงค์ ศรีแก่นจันทร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ประสานงานด้านภูมิทัศน์
เบอร์โทรภายใน 2113

นายธวัชชัย ทับพิลา
พนักงานขับรถรถตู้
เบอร์โทรภายใน 2103

นายอุดมพงษ์ แพงจันทร์
คนสวน
ดูแลภูมิทัศน์รอบอาคาร
เบอร์โทรภายใน 2103

นายสุวิทย์ สุนทรพิศ
คนสวน
ดูแลภูมิทัศน์รอบอาคาร
เบอร์โทรภายใน 2113

นางสาวสุพัตรา โยธะคง
พนักงานรักษาความสะอาด
ดูแลห้องทำงานและห้องน้ำ
เบอร์โทรภายใน 2057

นายประสาท เสนาราช
คนสวน
ดูแลภูมิทัศน์รอบอาคาร
เบอร์โทรภายใน 2113

กลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง


นางเจริญใจ กุลดิลก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง/ งาน กพร.
เบอร์โทรภายใน 2071
charoenjai.k@msu.ac.th

นายปริญญ์ งามสุทธิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานพัฒนาอาจารย์และกิจการพิเศษ
เบอร์โทรภายใน 2115
Domes_2005GE@msu.ac.th

นางสาวอังคณา นาชัยเพิ่ม
นักวิชาการพัสดุ
งานพัสดุ
เบอร์โทรภายใน 2071
angkanasena40@gmail.com

นางฤทัยรัตน์ มายร์ สรสันต์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
งานการเงิน
เบอร์โทรภายใน 2069, 2071
ruethairat@msu.ac.th

นางสาวศศิธร นุชิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานแผนงานและงบประมาณ
เบอร์โทรภายใน 2069
sasitorn.n@msu.ac.th

นางสาวสุภารัตน์ ใจบุญ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
งานพัสดุ
เบอร์โทรภายใน 2069,2071
supharat.j@msu.ac.th

นางสาวรัชยา ชูคันหอม
นักวิชาการเงินและบัญชี
งานการเงิน
เบอร์โทรภายใน  2069
ratchaya.c@msu.ac.th

กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต


นายจักรพงศ์ กุตเสนา
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต / งานจัดสอบ
เบอร์โทรภายใน 2105
chakkaphong.k@msu.ac.th

นางมัทธราวัลย์ สืบวัฒนะ
นักวิชาการศึกษา
งานจัดตารางเรียน
เบอร์โทรภายใน 2105
muttrawan.s@msu.ac.th

นายภานุพล ปะสังขีนี
นักวิชาการศึกษา
งานจัดสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป
เบอร์โทรภายใน 2105
panupol.p@msu.ac.th

นางสาวภคอร มูลยาพอ
นักวิชาการศึกษา
งานวิเคราะห์ข้อสอบและคลังข้อสอบ
เบอร์โทรภายใน 2097
paka-on.m@msu.ac.th

นางหทัยพัชร์ กุตเสนา
นักวิชาการศึกษา
งานวิเคราะห์ข้อสอบ
เบอร์โทรภายใน 2097
kanokporn.j@msu.ac.th

นางสาวปาณิสสา ตรวจสูงเนิน
นักวิชาการศึกษา
งานหลักสูตรและเทียบโอน
เบอร์โทรภายใน 2105
panissa.t@msu.ac.th

นางสาวนภาไลย์ ป้องเรือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานศูนย์ภาษา
เบอร์โทรภายใน 2052
naphalai.po@msu.ac.th

นางสาวสิริกานต์ มงคลมะไฟ
นักวิชาการศึกษา
งานศูนย์ภาษา
เบอร์โทรภายใน 2052
sirikarn.m@msu.ac.th

นายฌาณฤทธิ์ อรัญมิตร
นักวิชาการศึกษา
งานทำเนียบอาจารย์
เบอร์โทรภายใน 2019
channarit.a@msu.ac.th


นางสาวณฐพร สีบัวลา
นักวิชาการศึกษา
งาน มคอ
เบอร์โทรภายใน 2097
nataporn.s@msu.ac.th


Verified by MonsterInsights