ผู้บริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์
ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป
เบอร์โทรภายใน 2070

รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
เบอร์โทรภายใน 2069

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
เบอร์โทรภายใน 2105

อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายส่งเสริมความเป็นนานาชาติและภาพลักษณ์องค์กร
เบอร์โทรภายใน 2052
anyarat.n@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล หมู่มี
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน
เบอร์โทรภายใน 2052
atthaphon.m@mbs.msu.ac.th

นางพัชรนันญ ศรีแก่นจันทร์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
เบอร์โทรภายใน 2115

หัวหน้ากลุ่มงาน


ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา ศักดิ์คำดวง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
เบอร์โทรภายใน 2017, 2113
krissadas@gmail.com

นางเจริญใจ กุลดิลก
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง
เบอร์โทรภายใน 2071
charoenjai.k@msu.ac.th

นายจักรพงศ์ กุตเสนา
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
เบอร์โทรภายใน 2105
chakkaphong.k@msu.ac.th

กลุ่มงานบริหาร


ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา ศักดิ์คำดวง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร /งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
เบอร์โทรภายใน 2017, 2113
krissadas@gmail.com

นางสุลีพร อยู่หว้า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พัฒนาระบบสารสนเทศ
เบอร์โทรภายใน 2113
suleeporn.u@msu.ac.th

นางสาวอรทัย มัครมย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานการประชุม และงานบริหารความเสี่ยง และงานเลขานุการ
เบอร์โทรภายใน 2057
orathai.m@msu.ac.th

นางสาวศิริวรรณ บุญเพ็ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
เบอร์โทรภายใน 2071
siriwan.b@msu.ac.th

นางสาวช่อลัดดา คำธานี
นักประชาสัมพันธ์
งานนวัตกรรมการเรียนการสอน, งานประชาสัมพันธ์, งานตำราเรียน
เบอร์โทรภายใน 2113
chorladda.k@msu.ac.th

นางสาวรัตนา บุตรดี
นักวิชาการศึกษา
งานบุคลและงานวิจัย
เบอร์โทรภายใน 2069
rattana.b@msu.ac.th

นางสาวยุภา พลตื้อ
นักวิชาการศึกษา
งานบริหารจัดการห้องเรียนรวมและงานพัฒนาอาจารย์
เบอร์โทรภายใน 2103
yupa@msu.ac.th

นายมานะ ภูพันนา
นักวิชาการช่างศิลป์
งานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรภายใน 2057

นายจุมพฏ จันทร์สอาด
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ดูแลห้องเรียนรวม
เบอร์โทรภายใน 

นายสุรชัย แสนตอ
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ดูแลห้องเรียนรวม
เบอร์โทรภายใน 

นายเสกสรรค์ นิมิตร
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ดูแลห้องเรียนรวม
เบอร์โทรภายใน 

นายอดิศักดิ์ แก้วรุณา
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ดูแลห้องเรียนรวม
เบอร์โทรภายใน 2113
Adisak.ka@msu.ac.th

นายประยงค์ ศรีแก่นจันทร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานภูมิทัศน์
เบอร์โทรภายใน 2113
paetong2499@hotmail.com

นายธวัชชัย ทับพิลา
พนักงานขับรถ
รถตู้
เบอร์โทรภายใน 

นายสุวิทย์ สุนทรพิศ
คนสวน
ดูแลภูมิทัศน์
เบอร์โทรภายใน 2113

นางสาวสุพัตรา โยธะคง
พนักงานรักษาความสะอาด
ดูแลห้องทำงาน
เบอร์โทรภายใน 2057

นายประสาท เสนาราช
คนสวน
ดูแลภูมิทัศน์
เบอร์โทรภายใน 2113

นายอุดมพงษ์ แพงจันทร์
คนสวน
ดูแลภูมิทัศน์
เบอร์โทรภายใน 2113

กลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง


นางเจริญใจ กุลดิลก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง/ งาน กพร.
เบอร์โทรภายใน 2071
charoenjai.k@msu.ac.th

นายปริญญ์ งามสุทธิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานพัฒนาอาจารย์และกิจการพิเศษ
เบอร์โทรภายใน 2115
Domes_2005GE@msu.ac.th

นางสาวอังคณา นาชัยเพิ่ม
นักวิชาการพัสดุ
งานพัสดุ
เบอร์โทรภายใน 2071
angkanasena40@gmail.com

นางฤทัยรัตน์ มายร์ สรสันต์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
งานการเงิน
เบอร์โทรภายใน 2069, 2071
ruethairat@msu.ac.th

นางสาวศศิธร นุชิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานแผนงานและงบประมาณ
เบอร์โทรภายใน 2069
sasinuka134@gmail.com

นางสาวสุภารัตน์ ใจบุญ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
งานพัสดุ
เบอร์โทรภายใน 2069,2071
supharat.j@msu.ac.th

นางสาวรัชยา ชูคันหอม
นักวิชาการเงินและบัญชี
งานการเงิน
เบอร์โทรภายใน  2069
ratchaya.c@msu.ac.th

กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต


นายจักรพงศ์ กุตเสนา
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต / งานจัดสอบ
เบอร์โทรภายใน 2105
chakkaphong.k@msu.ac.th

นางมัทธราวัลย์ สืบวัฒนะ
นักวิชาการศึกษา
งานจัดตารางเรียน
เบอร์โทรภายใน 2105
muttrawan.s@msu.ac.th

นายภานุพล ปะสังขีนี
นักวิชาการศึกษา
งานจัดสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป
เบอร์โทรภายใน 2105
panupol.p@msu.ac.th

นางสาวภคอร มูลยาพอ
นักวิชาการศึกษา
งานวิเคราะห์ข้อสอบและคลังข้อสอบ
เบอร์โทรภายใน 2097
paka-on.m@msu.ac.th

นางหทัยพัชร์ กุตเสนา
นักวิชาการศึกษา
งานวิเคราะห์ข้อสอบ
เบอร์โทรภายใน 2097
kanokporn.j@msu.ac.th

นางสาวปาณิสสา ตรวจสูงเนิน
นักวิชาการศึกษา
งานหลักสูตรและเทียบโอน
เบอร์โทรภายใน 2105
panissa.t@msu.ac.th

นายภาณุพงศ์ คงสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา
งานพัฒนานิสิต
เบอร์โทรภายใน 2113
panupong.k@msu.ac.th

นางสาวสิริกานต์ มงคลมะไฟ
นักวิชาการศึกษา
งานศูนย์ภาษา
เบอร์โทรภายใน 2052
sirikarn.m@msu.ac.th

นางสาวอารียา พลศรี
นักวิชาการศึกษา
ศูนย์ภาษาและ MSU English Exit-Exam
เบอร์โทรภายใน 2052
arriya.p@msu.ac.th

นายฌาณฤทธิ์ อรัญมิตร
นักวิชาการศึกษา
งานทำเนียบอาจารย์
เบอร์โทรภายใน 2019
channarit.a@msu.ac.th

นางสาวณฐพร สีบัวลา
นักวิชาการศึกษา
งาน มคอ
เบอร์โทรภายใน 2097
nataporn.s@msu.ac.th


นางสาวนภาไลย์ ป้องเรือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานศูนย์ภาษา
เบอร์โทรภายใน 2052
naphalai.po@msu.ac.th