คณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป

ดับที่ชื่อ – สกุลตำแหน่ง
1
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ประธานกรรมการโดยตำแหน่ง
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง
(รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป
ฝ่ายพัฒนาวิชาการ)
กรรมการโดยตำแหน่ง
3
อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์
(รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป
ฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ)
กรรมการโดยตำแหน่ง
4
รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต
(รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปฝ่ายบริหาร)
กรรมการโดยตำแหน่ง
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย
 (คณบดีคณะแพทยศาสตร์)
กรรมการที่เลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
6
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์
(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
กรรมการที่เลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ  ชุ่มเชื้อ
(คณบดีคณะเทคโนโลยี)
กรรมการที่เลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
8ประวัติและผลงาน
ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ประเทพา
 (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 9
รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล
(รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10วงการแพทย์-วงการยา ข้อมูลสุขภาพ วิธีการดูแลตัวเอง โรคร้าย
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์
(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี
(ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์
(ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป)
กรรมการและเลขานุการ
13
นางพัชรนันญ ศรีแก่นจันทร์
(หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักศึกษาทั่วไป)
ผู้ช่วยเลขานุการ
14
 นางสาวอรทัย มัครมย์
ผู้ช่วยเลขานุการ