คณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป

Office of General Education Mahasarakham University

รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล

รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประธานกรรมการโดยตำแหน่ง

รศ.ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต

รศ.ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต

รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

กรรมการโดยตำแหน่ง

ผศ.ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง

ผศ.ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง

รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้

กรรมการโดยตำแหน่ง

อ.ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์

อ.ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์

รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายส่งเสริมความเป็นนานาชาติและภาพลักษณ์องค์กร

กรรมการโดยตำแหน่ง

ผศ.ดร.อรรถพล หมู่มี

ผศ.ดร.อรรถพล หมู่มี

รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน

กรรมการโดยตำแหน่ง

ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย

ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

กรรมการที่เลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี

รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์

รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กรรมการที่เลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี

ผศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ

ผศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ

คณบดีคณะเทคโนโลยี

กรรมการที่เลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี

ผศ.ดร.จรวย สาวิถี

ผศ.ดร.จรวย สาวิถี

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล

ผศ.ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.อรวิชญ์ กุมพล

รศ.ดร.อรวิชญ์ กุมพล

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์

รศ.ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์

ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์

ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป

กรรมการและเลขานุการ

นางพัชรนันญ ศรีแก่นจันทร์

นางพัชรนันญ ศรีแก่นจันทร์

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักศึกษาทั่วไป

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวอรทัย มัครมย์

นางสาวอรทัย มัครมย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยเลขานุการ

Verified by MonsterInsights